• Et pålegg om at Kongen i statsråd må ivareta alt salg av forsvarseiendom til private, vil koste 100 millioner kroner - bare i år. Det vil ramme driften av Forsvaret, sier Oddvard Nilsen (H).

TRON STRAND

Forsvarsbudsjettet for 2005 vil «bli svært vanskelig å realisere,» advarer regjeringen og Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen. Han påpeker at det vil ramme driften av Forsvaret og «gå ut over Forsvarets operative evne».

Kongen får 350 saker

Forsvaret selger rundt 400 eiendommer i året. Rundt 90 prosent av disse selges til private. Det vil si at mer enn 350 saker i året må legges enkeltvis frem for kongen i statsråd.

Det er flertall i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité for å frata Forsvarsminister Kristin Krohn Devold salgsfullmakten for Forsvarets eiendommer og overføre den til kongen i statsråd. Årsaken er den sterke misnøyen med Forsvarsdepartementets og Krohn Devolds håndtering av salget av Lista flystasjon.

Komiteen avgir sin innstilling i dag og saken skal debatteres i Stortinget tirsdag. Da skal Stortinget også debattere 3 andre saker som i hovedsak dreier seg om økonomistyringen av Forsvaret. Det inkluderer overskridelsene på budsjettet for 2004.

Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn for å trekke fullmakten for alle salg til private. Det berør, ifølge Oddvard Nilsen, 9 av 10 salg.

Politisk støy

— For 2005 har Stortinget vedtatt at det skal selges eiendommer som gir en netto fortjeneste på 400 millioner kroner. For å få til dette må det brutto selges eiendommer for betydelig mer. Differansen dekker salgsomkostninger, meklerhonorarer, omkostninger ved miljøopprydninger og annet, sier Nilsen. Han sier at det ventete vedtaket i Stortinget vil svekke muligheten for å gjennomføre salget av Forsvarets overflødige eiendommer som planlagt.

— Prosessen vil bli betydelig forsinket, på grunn av en omfattende saksbehandling i Forsvarsdepartementet og gjennomgang i regjeringen. Vi må også regne med at færre vil by og de som byr vil ha lavere betalingsvilje, når de vet at saken må avvente en avklaring i statsråd. I tillegg må kjøpere regne med betydelig politisk støy rundt handelen, sier Oddvard Nilsen.

— Mange kjøpere vil heller velge andre eiendommer enn Forsvarets for å unngå dette, advarer han og slår fast:

Spår kutt i Forsvaret

— Konsekvensen er at vi oppnår dårligere pris for hvert enkelt salgsobjekt.

Oddvard Nilsen sier dette vil gå ut over Forsvaret.

— Det vi taper i form av reduserte eller forsinkete salgsinntekter må kuttes tilsvarende andre steder i Forsvaret. Dersom vi ser bort fra den betydelige risikoen for å oppnå lavere pris for hvert enkelt salgsobjekt, og vi forutsetter en 3 måneders forsinkelse i gjenværende salg til private i 2005, vil salgsinntektene i år reduseres med anslagsvis opp mot 100 millioner kroner, sier Oddvard Nilsen.

Han er også dyktig irritert på opposisjonen på Stortinget.

— Det er utidig slik opposisjonen her jobber. De markedsfører sine egne innstillinger utad, mens vi andre ikke kan kommentere dette før vi kjenner innholdet i innstillingene.