— Jeg har ikke fått lest hele rapporten ennå, men biter meg merke i at kildematerialet fremstår som usikkert. Derfor mener jeg det er rart å konkludere så bastant at sexkjøpsloven har fungert, sier Astrid Renland, kriminolog og daglig lederi PION.

Analysebyrået Vista Analyse, som har evaluert sexkjøpsloven, slo mandag fast at loven i stor grad har fungert etter sin hensikt.

Blant annet har etterspørselen etter sexkjøp sunket og de økonomiske vilkårene for å drive med prositusjon er blitt dårligere som følge av loven.

«Vår vurdering er at innemarkedet er i ferd med å stabilisere seg på et noe lavere nivå enn det som var tilfelle før loven trådte i kraft. Vårt beste anslag, med en betydelig grad av usikkerhet, er en reduksjon på 10-20 prosent i innemarkedet sammenliknet med før loven trådte i kraft», heter det i rapporten fra analyseselskapet.

Usikkerheten rundt tallgrunnlaget får PION til å reagere.

— Etter at sexkjøpsloven trådte i kraft, har det parallelt foregått endringer i prostitusjonsmarkedet. Blant annet har annonseringen endret seg noe voldsomt. Det er annen teknologi og nye måter å kommunisere på. Jeg mener rapporten ikke tar høyde for det, sier Renland.

- Kundene må finne dem

Professor Steinar Strøm, sosialøkonom og medlem av arbeidsgruppen til Vista Analyse, avviser utspillet og mener det faller på sin egen urimelighet.

— Hvis kundene ikke klarer å finne frem til de prostituerte, er det ikke mulig å gjennomføre sexkjøp. Derfor må de kommunisere i kanaler hvor kundene kan få tak i dem, og det er den kommunikasjonen vi har tatt høyde for. Hvis kundene ikke finner dem, så kan ikke vi finne dem heller, sier Strøm.

— Og når det gjelder kommunikasjon via sosiale medier, er det også en viss fare for at man overestimerer antallet. Prostituerte har ofte flere kontoer flere steder, legger han til.

- Inntjeningen halvert

Evalueringen av sexkjøpsloven avdekket også et prisras på seksuelle tjenester. Lavere etterspørsel som følge av frykten for å bli tatt, knyttes til nettopp dårligere inntjening.

Eksempelvis kunne en prostituert i 2008 tjene 20.000 euro, rundt 170.000 kroner, på to uker. I dag kan inntekten ligge på mellom 60.000 og 70.000 kroner brutto pr. måned.

«På tross av store variasjoner og usikkerhet, gir informasjonen vi har solid støtte for å kunne konkludere med et fall i gjennomsnittsinntektene i innemarkedet (...) man kunne tjene kanskje dobbelt så mye før loven trådte i kraft», konkudererer rapporten.

Samsvarende kilder

PION mener denne slutningen er for enkel og at markedsmekanismen ikke nødvendigvis henger sammen med reguleringen.

— Fra tidligere vet vi at markedet svinger. Dermed kan det godt være at prisnivået hadde regulert seg på en slik måte uansett på grunn av for høye priser, sier kriminologen.

Samfunnsøkonom Ingeborg Rasmussen, som har ledet Vista Analyses evaluering, kjenner seg trygg på at datagrunnlaget er tilfredsstillende.

— Selv om vi hadde ønsket at tallmaterialet var enda bedre, har vi tatt få forbehold. Kildegrunnlaget er veldig bredt og mange av dem peker i samme retning. Det forsterker funnene våre og fører til at forbehold ikke nødvendigvis må tas, sier Rasmussen.

— Derfor har vi funnet at loven har hatt de ønskelige virkningene, legger hun til.