– Jeg synes det er leit at det tar så lang tid. Av hensyn til både institusjonen overformynderiet og alle dem som er under vergemål er det nesten livsviktig å få på plass disse endringene, sier jussprofessor Peter Lødrup.

Han ledet utvalget som i september 2004 klasket intet mindre enn 402 sider med radikale forslag i bordet foran embetsfolkene i Justisdepartementet.

– Flere eldre med penger

Høsten 2004 og ut over i 2005 ble det gjennomført høringsrunder. Siden har verken utvalgsmedlemmene eller Stortinget, som etter hvert skal behandle forslagene, hørt stort.

Trolig får ikke Stortinget servert en proposisjon fra regjeringen før tidligst mot slutten av 2008.

– Dette rammer jo dem som er under vergemål. Det blir flere og flere eldre som har mye penger. Dessuten er antall eldre med demens sterkt stigende. Derfor må systemet legges om, sier han.

Her er noen av de viktigste forslagene i NOU 2004:16 Vergemål:

  • Kommunal kontroll ikke bra nok. I dag er det ca. 450 overformynderi i Norge. De er kommunale og styrt av politikere. Ikke bra nok, mener utvalget. Utvalget vil ha overformynderi på regionplan, og la staten overta styringen med dem. I så fall vil antall overformynderi kunne bli redusert med ca. 75 prosent. Dessuten vil de ha politikerne ut av overformynderiene. De skal profesjonaliseres og ledes av jurister. Årsak: Bedre kompetanse og likere behandling enn i dag. I dag varierer kvaliteten mye etter kommunestørrelse og politikernes ambisjoner.

– I dag er ofte overformyndervervet gitt til kommunestyrepolitikere som går av og ikke har nødvendig kompetanse. Loven tolkes forskjellig, og det er ulik praksis med kontroll med hjelpevergene, sier Lødrup.

Ønsker bedre tilsyn

  • Flytter 11 milliarder. Formuen til mennesker under vergemål – trolig rundt 11 milliarder kroner – skal ikke lenger forvaltes av overformynderiene. Svært mange dem har liten kompetanse på dette. Konsekvensen er at avkastning på hjelpetrengendes formuer varierer sterkt fra kommune til kommune. Utvalget ønsker at forvaltningen skal sentraliseres til et godkjent, privat finansforetak.
  • Bort med Fylkesmannen. Et nytt Vergemålstilsyn overtar som klage— og tilsynsorgan istedenfor fylkesmennene. Hovedårsak: Store variasjoner i hvordan Fylkesmannen følger opp tilsynsplikten sin.

– Det er uheldig at klagene går til 18 forskjellige fylkesmenn. Det fører til ulik praksis, sier Lødrup.