BJARNE KVAMOslo

– Vi går ikke inn for at det skal opprettes såkalte særdomstoler, men vi mener at domstolene i større grad må benytte seg av bistand fra fagpersoner i voldtekts— og overgrepssaker, sier barneombud Trond Waage til Bergens Tidende.

Bakgrunnen for standpunktet er at Barneombudet og Likestillingssenteret i Oslo mener at domsavgjørelsene er for dårlige, i saker som gjelder seksuelle overgrep mot kvinner og barn.

Vil øke antall anmeldelser Barneombudet og Likestillingssenteret i Oslo la i går frem en samarbeidsrapport der 248 fellende dommer i sedelighetssaker er gjennomgått. På basis av disse dommene har arbeidsgruppen kommet med ni konklusjoner og anbefalinger.

Gruppen mener det må igangsettes et systematisk arbeid for å øke antall anmeldelser i overgrepssaker, slik at antallet anmeldelser bedre reflekterer virkeligheten.

Gruppen mener Justisdepartementet må klarlegge rutinene for hvordan bevis innhentes i overgrepssaker. Dette skal øke oppmerksomheten om de involvertes troverdighet i sedelighetssakene. Ofte er troverdigheten det viktigste beviset i slike saker, der påstand mange ganger står mot påstand.

Kritiserer kvinnesynet – Dommerne beskriver ofte kvinnens antrekk som utfordrende – men tiltaltes antrekk blir aldri beskrevet. Det har ingen åpenbar mening å beskrive hvordan offeret gikk kledd, sa Ingunn Yssen. Hun er leder for Likestillingssenteret i Oslo.

Yssen og Waage viser til at det er et flertall av menn blant dommerne som har avgjort de 248 analyserte sakene. Det er imidlertid ikke konkret vurdert om kvinner og menn i de enkelte tilfellene vurderer overgrepssakene forskjellig.

Skremt over seksualisering Likestillingsombudet sier at han er skremt over den seksualisering som nå skjer i ungdomsgruppene helt ned til barn i 12-13 års alderen. Han finner også grunn til å kritisere dommernes holdninger til barn.

– Vi ser et klart skille. Når barn under 13 år blir utsatt for overgrep, blir skylden helt og holdent lagt på overgriperen. Men når barna blir 13-14 år og eldre, er tendensen at dommerne i større grad vurderer jentens klesdrakt, og om barna på andre måter selv kan sies å ha invitert eller medvirket, sier Waage. Han understreker at barn aldri kan sies å ha del i et overgrep de har vært utsatt for.

Vurderer ikke uriktige påstander Da rapporten ble lagt frem understreket likestillingsleder Ingunn Yssen at det ikke er noen forskningsrapport.

Rapporten bærer heller preg av å være en formidling av en del inntrykk arbeidsgruppen har fått, ved å lese gjennom de 248 dommene.

Rapporten vurderer ikke om påstander om seksuelle overgrep kan ha blitt uriktig fremsatt. I og med at det kun er sett på dommer der tiltalte har blitt dømt, er det ikke materiale i rapportgrunnlaget som inviterer til drøfting av muligheten for uriktig fremsatte påstander om seksuelle overgrep. Gruppen har heller ikke tatt standpunkt til om for eksempel noen har blitt uriktig frikjent.

– Vi valgte kun fellende dommer, for å avgrense materialet, sier Ingunn Yssen til Bergens Tidende.

Les også: Bestemmer over egen seksualitet Ungdomspartiledere rystet over domstolene

SØKELYS PÅ DOMMERNE: Likestillingssenterets Ingunn Yssen (t.v.) og barneombud Trond Waage setter søkelyset på domstolenes holdninger og menneskesyn. (Foto: SCANPIX)