VIDAR YSTAD

Kritikken mot forsvarsministeren har aldri vore sterkare enn nå. Men i staden for å krevje ein avgang, viser opposisjonen til statsminister Kjell Magne Bondevik: Det er han som både har og bør kjenne ansvaret for å rydde opp, det vil seie: fjerne forsvarsministeren.

Skadeskoten

Forsvarsministeren har med sin høge profil, hatt ei eiga evne til å utfordre Stortinget. Det har skjedd i sak etter sak. Med ein slik stil, blir fallhøgda for statsråden større.

Det er opplese og vedteke at opposisjonen ikkje er på regjeringsjakt, tre kvart år før stortingsvalet. Ein statsråd i ei koalisjonsregjering sit tryggare enn i ei eittpartiregjering. Ein skadeskoten og svekka statsråd kan også vere av det gode for opposisjonen: Eller som ein tidlegare stortingspresident ein gong formulerte det overfor denne journalisten om ein statsråd som var ille ute: «Eit lik som luktar så ille, bør få henge litt til, før vi skjer det ned.»

Grenser

I Stortinget er det nå ei gryande erkjenning av at det er grenser for kor lenge Stortinget kan sitje passivt og sjå på det ein oppfattar som vanstyre utan at det får negative konsekvensar for Stortinget sjølv. Praten går rundt borda i stortingsrestauranten men ikkje utanfor. Her tenkjer ein på ansvarsvegring og fare for politikarforakt.

I oktober i fjor stod forsvarsministeren i Stortinget og hevda at kontrollen med økonomien i Forsvaret aldri har vore betre. Det same sa finansminister Per-Kristian Foss.

Få dagar seinare la Riksrevisjonen fram meldinga om at 2003-rekneskapen for Forsvaret ikkje kunne godkjennast. Dette visste statsråden då ho sa det ho gjorde i Stortinget. Reaksjonane vart deretter.

Så seint som i førre veke slo forsvarsministeren fast på møte i Oslo Militære Samfunn, at utviklinga i Forsvaret «gjekk på skinner».

Strammar grepet

I går bestemte Kontrollkomiteen på Stortinget å ha eit ekstraordinært møte komande måndag for å avgjere om ein skal halde ei open kontrollhøyring om den manglande godkjenninga av 2003-rekneskapen for Forsvaret. Det opplyser komiteleiaren, Ågot Valle (SV) til Bergens Tidende.

Nå seier leiaren i Forsvarskomiteen, Marit Nybakk (A) til Bergens Tidende at forsvarsministeren må kome til Stortinget med ei eiga sak om budsjettsprekken. Det er ikkje tilstrekkeleg berre med ei munnleg orientering i Stortinget.

Nybakk har tidlegare fått kritikk for å halde ei vernande hand om Kristin Krohn Devold. Nå er tonen kvassare:

— Statsråden har fleire gongar før sagt at ho skal rydde opp. Ho har nå nærma seg eit punkt der det er grunn til å tvile på om ho maktar det og der Stortinget må gripe inn.