— I samråd med Riksadvokaten har vi besluttet å åpne etterforskning mot Janne Kristiansen, sier lederen for Spesialenheten, Jan-Egil Presthus, til bt.no.

— Først må vi ta stilling om uttalelsene som falt er brudd på taushetsplikten. Deretter vil vi avgjøre om et eventuelt brudd er straffbart, sier Presthus.

PST-sjef Janne Kristiansen røpet høyt gradert informasjon i Stortinget onsdag, bekreftet justisminister Grete Faremo (Ap) under en pressekonferanse torsdag morgen.

Kristiansen gjorde det kjent at norsk E-tjeneste er til stede i Pakistan.

Les referatet: Her er ordene som felte henne

Presthus kan ikke svare på om, og eventuelt når, Kristiansen vil bli kalt inn til avhør.

Fengsel inntil seks måneder

— Om det er taushetsbelagt informasjon som er røpet, vil det være et spørsmål om det foreligger subjektiv skyld i forhold til de straffebestemmelser som gjelder, sier Presthus.

Brudd på taushetsplikten er beskrevet i Straffelovens paragraf 121:

«§ 121. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.»

For å rammes av straffeloven skal taushetsbruddet altså være gjort med forsett. Man med andre ord skal ha visst hva man gjør. I begrepet grov uaktsomhet ligger det at handlingen skal være «kvalifisert klanderverdig».

- Formidlende omstendigheter

Jussprofessor Erling Johannes Husabø mener det kan finnes formildende omstendigheter dersom Janne Kristiansen har brutt taushetsplikten.

Ifølge Husabø kan det være formildende at Kristiansen svarte på spørsmål fra en stortingsrepresentant under en åpen høring i landets nasjonalforsamling.

— Det forekommer tilfeller der det som ellers ville vært en krenkelse av taushetsplikten, likevel ikke er det, fordi opplysningene som er gitt ivaretar rettmessige interesser. Dette kan også føre til at en krenkelse av taushetsplikten blir vurdert som mindre alvorlig, sier Husabø.

Han understreker at han ikke kan ta stilling til om opplysningene Kristiansen ga, faktisk er brudd på taushetsbestemmelser.

— Men uttalelsene hennes falt i forbindelse med en åpen høring i Stortinget, der PST-sjefen hadde en viktig samfunnsoppgave i å orientere de folkevalgte. Det kan tolkes som at hun ivaretar rettmessige interesser. Det vil ha betydning når man vurderer om dette er brudd på taushetsplikt, og i så fall hvor alvorlig det er, sier Husabø.

sya05902.jpg
SCANPIX