Avisene er fulle av stoff om rentenivå, aksjemarked og finanskrise. Det kan være forvirrende å orientere seg i jungelen av begreper. Derfor gir vi deg ti enkle spørsmål og svar om mye brukte ord og uttrykk.

Sentralbanksjefen og Norges Bank styrer den nasjonale pengepolitikken. Typiske styringsmål kan være lav og stabil inflasjon, stabil valuta i forhold til andre valutaer og stabil rente. I Norge har sentralbanken et mandat om å styre etter en inflasjon som på sikt skal være rundt 2,5 prosent. Sentralbanksjefen fastsetter styringsrenten, som vanligvis får stor oppmerksomhet i mediene. En viktig oppgave for Norges Bank under den pågående økonomiske krisen har vært å tilføre penger (likviditet) til bankene.

Hva er inflasjon?

Inflasjon er det samme som en økning i det generelle prisnivået. Fallende priser, altså det motsatte av inflasjon, kalles deflasjon.

Hvorfor går rentene opp og ned?

Fastsettelse av renten er et av de viktigste virkemidlene et land har for å styre økonomien. Norges Bank styrer etter mandat fra regjeringen. Normalt vil det være slik at dårlige tider fører til lavere rente for å stimulere bedrifter og privatpersoner til økt aktivitet. Når økonomien går godt og gjeldsveksten er stor er poenget ofte å bremse låneiveren og renten går opp.

Hvem bestemmer rentenivået?

Sentralbanksjefen fastsetter styringsrenten, men det er den enkelte bank som bestemmer hva den faktiske lånerenten blir for kundene. Det er vanlig at styringsrenten er noe lavere enn bankrentene. Bankene fastsetter renten ut i fra hva de må betale for å låne pengene som igjen skal lånes ut til bankkundene.

Hva er forskjellen mellom annuitetslån og serielån?

Et serielån innebærer at man betaler det samme avdraget på lånet hele tiden. Rentene vil være mye høyere i det man starter nedbetalingen og dermed blir totalbeløpet større de første årene. De som har annuitetslån betaler det samme beløpet i hele nedbealingsperioden. I begynnelsen er renteandelen høy, men etterhvert som lånet blir mindre øker avdraget. Et serielån vil alltid gi en lavere totalsum på lånet enn et annuitetslån, forutsatt at nedbetalingstiden er den samme.

Hva er styringsrenten?

Renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Styringrenten er det viktigste virkemiddelet Norges Bank har.

Hva betyr resesjon?

Det er det samme som nedgang eller tilbakegang i den nasjonale økonomien til et land i to eller flere påfølgenede kvartaler. Resesjon fører ofte med seg økende arbeidsledighet og enten fallende eller sterkt økende priser.

Hva påvirker kronekursen?

Kronekursen forteller hvor mye den norske kronen er verd i forhold til utenlandsk valuta. Det er vanskelig å gi et presist svar på hva som bestemmer kronekursen. Men både oljeprisen og det generelle prisnivået påvirker den. Det samme gjør forventningene til utviklingen i norsk økonomi.

Hva menes med effektiv rente?

Når man sammenligner renter på lån, er det best å bruke den effektive renten. Den tar hensyn til antall terminer, termingebyrer og etableringsgebyrer. Den nominelle renten er uegnet til sammenligning, siden bankenes gebyrer variere.

Hva er børsen?

Børsen er hovedhandelsplassen for kjøp og salg av aksjer. I dag foregår handelen i Norge elektronisk. Gjennom datasystemer legger man inn til hvilken pris man er villig til å kjøpe eller selge en aksje. Børsen har oftest strenge regler for informasjonsflyt og omsetning. I tillegg til børser som omsetter aksjer og obligasjoner finnes det egne børser for mat, diamanter, metaller og energi.

Er økonomistoffet i avisen forståelig? Si din mening i feltet under!