Dette er noen av hovedpunktene i stortingsmeldingen om miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand som ble lagt frem i går.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide vil ha slutt på vill vest-tendenser i hyttebyggingen her til lands.

Kommunene må trekke langt klarere grenser for hvor hyttebygging skal være tillatt. Staten vil om nødvendig gripe inn mot lokale myndigheter hvis det åpnes for fritidsboliger i miljøsårbare områder, varsler Hareide.

Nær 30.000 i Hordaland

Det bygges fem tusen nye hytter i Norge hvert år, og minst like mange utbedres og utvides. I Hordaland finnes det nå nærmere 30.000 hytter og sommerhus. 34,4 prosent av strandsonen i dette kyst— og fjordfylket er nedbygd. Regjeringen vil også at kommunene mer offensivt bidrar til å fjerne ulovlige stengsler som hindrer ferdsel langs sjøen.

— I dag er det for mange eksempler på at hytteområder fører til altfor store inngrep i sårbare natur- og kulturmiljøer, uttaler miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Gjennomsnsittshytten har vokst fra 62 kvadratmeter i 1983 til 79 kvadrat i 2003, går det frem av stortingsmeldingen.

Strengere på fjellet

Mens sentrale myndigheter lenge har vært mest opptatt av frisleppet i strandsonen, retter nå miljøvernminister Hareide oppmerksomheten også mot hytteboomen i fjellet.

Statsråden vil ha slutt på bygging av fritidshus i store sammenhengende fjellområder og på snaufjellet, særlig der villreinen trues av inngrepene.

— Jeg er opptatt av at vi ikke skal oppleve samme utfordring i fjellet som langs strendene - en enorm utbygging som gjør områder utilgjengelig for folk flest, sier han.

Villreinområder

For å skåne villreinbestanden, vil regjeringen opprette to europeiske villreinregioner. Hardangervidda er innlemmet i forslaget fra villreinutvalget, som regjeringen legger til grunn i stortingsmeldingen. Disse regionene skal underlegges rikspolitiske retningslinjer, som betyr at sentrale myndigheter får større makt over forvaltningen av fjellområdene.

Regjeringen foreslår også opprettelse av en lang rekke nasjonale villreinområder. Områdene skal sikre at villreinen har nok vandringsmuligheter. Inngrep som veier og kraftutbygging har splittet opp villreinbestandens leveområde i Norge det siste århundret.

Forbudslinje

I stortingsmeldingen varsler regjeringen at den vil utrede forbud mot miljøgifter i forbruksvarer. Konsekvensen blir i så fall at en lang rekke mobiltelefoner, tekstiler, pc'er, klær og leker kan bli utestengt fra det norske markedet.

Mange av disse produktene inneholder stoffer som kan skade helse og miljø.

— Miljøgiftene er en alvorlig trussel mot det biologiske mangfoldet, og vår egen helse og matforsyning, legger han til.

Som BT skrev i går, går regjeringen inn for å stille strengere krav til utslipp av NOx fra innenriks skipsfart og fiskefartøyer. De nasjonale utslippskravene blir strengere enn i resten av Europa.