Men Skjelstad understreker at Venstre ikke ønsker at staten skal gi kommunene pålegg om å øke satsene.

– Sosialstøtteordningen må forbedres gjennom dialog mellom statlige og kommunale myndigheter, sier han.

Skjelstad krever at regjeringen innfører borgerlønn eller garantert minsteinntekt som prøveordning i forbindelse med NAV-reformen som ble iverksatt i sommer.

NAV-reformen går ut på å samlokalisere Aetat med sosial— og trygdeetaten.

– Venstre forutsetter at regjeringens velferdsmelding som legges fram til høsten, inneholder radikale tiltak mot fattigdomsbekjempelse, sier Skjelstad.

Han sier Venstre har som mål å innføre en borgerlønn – en garantert minsteinntekt på 2G (ca. 120.000 kroner) – for mennesker som av ulike årsaker faller utenom det ordinære arbeidsliv og dermed ikke kan forsørge seg selv.