— Vi stiller våre naturressurser til disposisjon for storsamfunnet. Da er det helt logisk og rettferdig at vi får noe tilbake av den store verdiskapingen som vindkraftutbyggingen representerer. Det sier Smøla-ordfører Iver Nordseth (V). Han er også leder i Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNVK), som snart teller 40 medlemmer.

Interesseorganisasjonen legger nå opp til en intens lobbyvirksomhet mot regjeringen og Stortinget. Målet er å få like gode vilkår som vannkraftkommunene.

BT har de siste dagene skrevet om de storstilte planene om vindparkanlegg langs norskekysten. Smøla-ordføreren har 68 vindmøller i hjemkommunen allerede, og lokalpolitikerne har stilt enda et nytt område til disposisjon for utbyggere.

To øre ekstra

Vindkraftkommunene jakter både på naturressursskatt og konsesjonsavgift. Samlet vil det gi disse kommunene økte inntekter på to øre pr. produsert KWh.

For landets hittil største vindkraftkommune Smøla ville et regelverk likt det vannkraftkommunene nyter godt av, innbringe ni millioner kroner brutto i årlige inntekter. Nettobeløpet vil bli noe lavere fordi konsesjonsavgiften regnes mot inntektssystemet til kommunene etter kompliserte regler. Men pene inntekter blir det uansett. På toppen av dette kommer eiendomsskatten vindkraftkommunene alt i dag innkasserer.

Blir vindkraftplanene i Fitjar realisert, vil Sunnhordlandskommunen etter samme regnestykket kunne håve inn seks millioner kroner brutto hvert år i konsesjonsavgift og naturressursskatt.

Svekke motstanden

— I dag er det totalt mangel på regelverk for vindkraft. Forskjellene i inntektsmuligheter mellom vannkraft og vindkraft er helt ulogisk. Samtidig er denne energiformen i vinden som aldri før. Nå er det på tide vertskommunene sikres sin rettmessige del av inntektene, sier Nordseth.

Smøla-ordføreren er heller ikke i tvil om at den lokale motstanden mot vindmøller mange steder vil bli mindre om LNVK får innfridd skattekravene.

— Med et skikkelig regelverk og et rettferdig skatteregime, vil det blir mer positiv vilje og aksept i lokalsamfunnene til å bygge ut vindkraft, sier Nordseth. Vindkraftkommunenes interesseorganisasjon har gjennom en juridisk betenkning fått utredet forslaget til nytt skatteregime.

Støtte på Smøla

Ifølge Nordseth vil ikke skattene og avgiftene svekke lønnsomheten for kraftprodusentene. Selskapene vil få en tilsvarende avkorting i skattene de betaler til staten.

Utbyggingsivrige lokalpolitikere i mange kystkommuner møter økende motstand mot vindkraftplaner mange steder. Både i Austevoll, Fitjar og Bømlo har innbyggere og hyttefolk reist seg i protest mot planlagte mølleparker.

— Hos oss på Smøla har den folkelige oppslutningen om vindparkene økt etter at er reist. 87 prosent av de fastboende og 77 prosent av hyttefolket er nå positive sier ordfører Iver Nordseth.

BJØRN A.HANSEN, TIDENS KRAV