Kravene om mindre smertefull kastrasjon blir satt fram i en uttalelse til Landbruksdepartementet. Rådet for dyreetikk er oppnevnt av departementet for å gi råd om prinsipielle etiske sider ved dyrehold og husdyrproduksjon.

Rådet peker på at dyrevernloven ikke er konsekvent når det gjelder adgangen til å kastrere dyr.

— For enkelte arter er kastrasjon forbudt, mens andre kan kastreres av lekfolk uten bedøvelse. Rådet for dyreetikk mener det er behov for en helhetlig gjennomgang av regelverket, heter det.

Tvetydig Det går fram av uttalelsen at Rådet for dyreetikk selv har en tvetydig holdning til kastrasjon. På den ene siden mener rådet at det ikke er riktig "å fjerne kroppsdeler på friske, normale dyr bare for at de bedre skal kunne passe inn i en produksjonssammenheng eller som familiedyr".

— I utgangspunktet bør derfor kastrasjon være forbudt, heter det.

Samtidig mener rådet det må være adgang til kastrasjon "i de tilfeller der det i praksis vil være til dyrets eget beste eller i liten grad vil endre dyrets livsform og situasjon".

— Dette åpner etter rådets syn ikke for rutinemessig kastrasjon av for eksempel hund, men innebærer at det må foretas individuell vurdering av dyrets livssituasjon før en eventuell kastrasjon gjennomføres. Kastrasjon av rene bekvemmelighetshensyn bør ikke være tillatt, heter det i uttalelsen.

Grisunger Uttalelsen inneholder en oversikt over hvilke regler som gjelder for kastrasjon av de ulike arter husdyr og kjæledyr. Grisunger, som er yngre enn en uke, kan fortsatt kastreres av lekfolk, uten bedøvelse. Inntil i år har det samme vært tillatt for reinsbukker.

Dyrevernloven satte inntil 1993 forbud mot kastrasjon av katter. Da ble dette forbudet opphevet, for å bidra til å løse problemet med forvillede katter og uønskede kattunger.

Dyrevernlovens forbud mot kastrasjon gjelder fortsatt for hund. Men det kan gjøres unntak, for eksempel for gjeterhunder og førerhunder. Rådet for dyreetikk opplyser at det er relativt vanlig å kastrere hanndyr av ilder, kanin og rotte.

— Dette gjøres fordi dyrene da blir roligere og mindre aggressive, og således mer egnet som kjæledyr. Flere håndbøker på markedet anbefaler rutinemessig kastrasjon av hanndyr, heter det.