Vindmøller langs norskekysten skal forsyne Norge med mer miljøvennlig og fornybar energi, og bidra til å redusere drivhuseffekten, fastslår myndighetene.

Fullt så enkelt er det ikke, advarer forskere.

Her er forklaringen:

Myr og torvjord består av dødt organisk materiale, og spiller derfor en viktig rolle som karbonlager og som regulator for CO2-innholdet i atmosfæren.

Mye av det norske myrarealet ligger langs kysten. Turbin-installasjoner, tilførselsveier og andre terrenginngrep vil senke grunnvannet, endre karbonbalansen, gi raskere nedbryting og store utslipp av CO2.

Slik beskriver forskningsdirektør Arne Grønlund i Jordforsk miljøparadokset rundt vindmølleutbyggingen i et brev til Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).

«Svekke miljøprofilen»

— En viktig del av begrunnelsen for valg av vindkraft som energikilde er at den skal være miljøvennlig og fornybar. Dersom terrenginngrepene fører til store CO2-utslipp fra myr, vil det kunne svekke miljøprofilen til vindkraftverkene og påføre eierne betydelige utgifter i form av CO2-avgift, skriver Grønlund.

Norges Miljøvernforbund mener opplysningene fra Jordforsk viser at også vindkraften må pålegges CO2-avgift.

Saksbehandler Åge Simonsen avviser at dette fremstår som er et heller søkt eller kuriøst argument mot vindkraft.

— Siden myrene er den vegetasjonen som mest effektivt lagrer karbon, er en nedbygging av slike arealer alvorlig i klimasammenheng, sier han.

«Lite treffsikker»

En grov beregning Jordforsk har utført rundt en planlagt vindpark i Andøy kommune i Nordland, viser at bare denne utbyggingen alene kan føre til CO2-utslipp på 100.000 tonn de første fem til ti årene.

Effektene er basert på at torvmasser som blir tatt ut, blir eksponert for luft og dermed brytes ned til CO2. Dessuten blir gjenværende torvmasser berørt fordi anleggelse av vindturbiner og veier påvirker dreneringen. Karbonomsetningen endres, og sluttproduktet er CO2.

Men i Finansdepartementet vender de tommelen ned for innføring av CO2-avgift på vindkraft.

— En lite treffsikker miljøavgift, er departementets konklusjon i et svarbrev til Miljøvernforbundet. Myndighetene mener negative miljøvirkninger bør ivaretas gjennom konsesjonsbehandlingen av de enkelte utbyggingssakene.

— Den logiske konsekvensen er at beregning av CO-utslipp må med i konsekvensutredninger av hvert enkelt vindkraftprosjekt, sier Åge Simonsen i Miljøvernforbundet. Jordforsk deler oppfatningen.

Naturvernforbundet Hordaland avviser forslaget om CO2-avgift på vindkraft.

— Vi ønsker heller uegnethetsanalyser der særlig sårbare områder blir forskånet for vindmølle-utbygging, sier daglig leder John Martin Jacobsen.

KARBONLAGER: Forskere advarer mot store CO-utslipp hvis myrområder langs kysten blir utbygd med vindmøller. Bildet er tatt ved Nordsjøløypen i Austevoll, en av kommunene der det planlegges vindparker. ARKIVFOTO
TOR HØVIK