• Meir skjønn og samtale brukarar og Nav-tilsette i mellom.

Det trur Venstre kan vera dei aller beste verktøyet for å få fleire fornøgde Nav-brukarar.

— Mange brukarar opplever byråkratiet på sitt verste i møtet med Nav. Ofte skjer også dette møtet i ein situasjon kor brukaren er svært sårbar og står svakt, seier nestleiar i Venstre; Terje Breivik.

Tidlegare har partiet kravd at Nav må moderniserast og bli meir effektiv med betre IKT-verktøy.

I dag er det dei tilsette i Nav forvaltning som avgjer søknader om økonomiske ytingar. Dei tilsette på dei lokale Nav-kontora har ikkje slike oppgåver. Dei skal berre ta i mot brukarane og rettleia dei før søknaden blir sendt vidare i systemet.

Enklare reglar

No vil Venstre gå inn for at Nav lempar litt for det strenge regelverket for korleis sakene skal avgjerast.

— Meir bruk av skjønn og meir høve til direkte kommunikasjon mellom brukarar og dei som fattar avgjerdene må til, meiner Breivik.

Han peikar på at eit firkanta regelverk er kjelde til mykje frustrasjon mellom Nav-brukarane.

— Nav står fram som spesielt uoversiktleg og ugjennomtrengjeleg fordi brukarane ikkje får lov til å snakka direkte med dei som avgjer sakene. Direkte kontakt med sakshandsamar bør vera noko alle har rett til, seier han.

I dag har ikkje tilsette på dei lokale Nav-kontora høve til å fatta vedtak.

— Dette må endrast. I enkle saker må vedtak kunne fattast av dei som handsamar sakene på det lokale Nav-kontora. Det er desse som kjenner brukarane best, seier Breivik.

Velkommen etter

— Velkommen etter til Venstre, seier Laila Marie Reiertsen i Framstegspartiet. Ho er ikkje i tvil om at resultatet vert meir effektivt og vedtak også meir riktige om sakshandsamar og brukar får snakka saman undervegs før avgjerder vert fatta i Nav-systemet.

— Difor har vi i Framstegspartiet alt ei rekkje gonger foreslått at vi må gje høve til dialog mellom brukarane og sakshandsamar i Nav forvaltning.

Reiertsen meiner også at brukarar må få høve til å skifta sakshandsamar på det lokale Nav-kontoret dersom kjemien mellom brukar og den som handsamar saka er dårleg.

Kortare avstand

Kjetil Lundberg ved Universitetet i Bergen har studert byråkratiet i Nav sett frå brukarens synsstad. Han presiserer at meir bruk av skjønn kan slå ulikt ut for brukarane;

— I ukompliserte saker, er sakshandsaming knytt opp mot regelverket ofte det raskaste og mest effektive, seier han.

Lundberg meiner likevel at det i visse høve kunne vera bra om avstanden mellom dei som fattar vedtak og brukaren vart kortare.

— Spesielt gjeld dette i kompliserte saker som søknader om uføretrygd og arbeidsavklaringspengar. I slike saker er det viktig at dei som gjer vedtaka har god kjennskap til brukarens livsituasjon. Ei samtale mellom brukar og sakshandsamar kan vera nyttig. Men det vil auka presset på einingane i Nav Forvaltning som alt er stort frå før.

Han peikar også på at det ikkje alltid er slik at brukarane vert meir fornøgde om sakene deira vert avgjort ved skjønn.

— Skal det brukast skjønn, må dei tilsette få arbeidstilhøve som gjer dei i stand til å bruka skjønn. Mellom anna må dei få nok tid til samtale og oppfølging av brukaren før vedtak vert fatta, seier Lundberg.