Avgjørelsen kan ankes til lagmannsretten. I mellomtiden vil Krekar ikke bli transportert ut av landet fordi Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) setter forbud mot at noen utsettes for tortur eller umenneskelig behandling.

Retten finner at det var god grunn for Krekar til å få utvisningsvedtaket rettslig prøvet. Derfor ble han ikke ilagt saksomkostninger. Partene må selv bære sine kostnader.

Retten har ikke tatt standpunkt til om saksøkeren kan utvises på grunn av overtredelse av utlendingsloven. Krekar fikk asylstatus i Norge i 1992.

Dermed har hele saken foreløpig bare som konklusjon at Kommunal— og regionaldepartementet frifinnes i det søksmålet Krekar har reist.