Her er noen av punktene som Statens helsetilsyn slår ned på etter at de har avholdt tilsyn ved Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS):

Mangler kompetanse

  1. Senteret mangler tilstrekkelig medisinsk og psykiatrisk kompetanse. Ingen psykiater er fast ansatt. Det fører til at flere pasienter ikke får forsvarlig utredning og behandling.
  2. Det finnes ingen medisinsk faglig rådgiver ved senteret.
  3. Legemiddelbehandling blir ikke vurdert av alle pasienter som kunne ha nytte av slik behandling.
  4. Oppfølging blir i altfor stor grad overlatt til fastlege.
  5. Det er stor uklarhet om ansvarsforhold når det gjelder alt fra blodprøvetaking til bruk av legemidler. 39 journaler ble gjennomgått. Ikke i noen av dem var det klarlagt hvem som hadde ansvaret for hva.

Får ikke ansatt psykiater – Hovedproblemet er at vi mangler fast ansatt psykiater, sier klinikkdirektør Raymond Eeg Follesø.

– Å få ansatt en fast psykiater er noe vi har slitt med lenge. Senteret skal ha to psykiatere. I dag leier vi inn en fra et utleiefirma. Dette er langt fra noen god situasjon, men det er svært vanskelig å få psykiatere til å jobbe i distriktet til tross for et godt arbeidsmiljø. Vi har nå gått aktivt ut mot mulige kandidater for å få i det minst en psykiater fast ansatt. Vi har også engasjert et konsulentfirma som søker etter aktuelle psykiatere i hele Skandinavia, sier han.

En seng annenhver uke Øyane DPS blir blant annet kritisert for at distriktssenteret mangler egne senger. Det har bare tilgang på en sengeplass annenhver uke.

– Dette dekker ikke behovet, og medfører at alvorlig syke ikke får innleggelse så tidlig som behovet tilsier. Pasienter som trenger innleggelse, får i stedet tilbud om poliklinisk behandling, sier Follesø.

Han finner det «svært beklagelig» at befolkningen ikke får det tilbudet de har krav på.

I 2011 skal et nybygg med 20 sengeplasser være ferdig til innflytting.

Avslag i strid med loven Helsetilsynet har også funnet avvik i praksisen med å gi avslag på søknader. Avslagene samsvarer ikke alltid med Pasientrettighetsloven. En gjennomgang av 16 avslag viste at noen av avslagene var begrunnet med manglende kapasitet og manglende psykiater.

Follesø sier at dette allerede er rettet opp.

– Det viste seg at vi i noen tilfeller hadde brukt formuleringer som ikke er i tråd med loven. Dette skal ikke skje igjen, sier han.

Øyane DPS har fått frist til 1. september til å gi tilbakemelding om tiltak som blir satt i verk for å rette opp avvikene.