På en pressekonferanse i dag retter Arbeidstilsynet kraftig og alvorlig kritikk mot arbeidsmiljøet i Helse Bergen.

I hele 2005 har Arbeidstilsynet karlagt arbeidsmiljøet i Helse Bergen. Bakgrunnen er de store endringene som er gjennomført etter helsereformen trådte i kraft.

Alvorlige pålegg

Arbeidstilsynet har mellom annet gitt Helse Bergen følgende pålegg som må være iverksatt før 1.desember 2006:

1. Helse Bergen må sørge for at alle ansatte må gjøres kjent med gjøres kjent med ulykkes— og helsefare knyttet til egen arbeidssituasjon.

2. Verneombudene i Helse Bergen skal ha reell medvirkning

3. Personalansvaret må gjennomgås for ansatte som har flere overordnede å forholde seg til.

4. Helse Bergen må gjennomføre systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet for å avdekke forhold som kan skape fare for arbeidstakernes helse.

5. Arbeidstilsynet viser til at de har avdekket forhold og brudd på lovverket knyttet til overbelegg, plassmangel, forhold ved legenes arbeidssituasjon og arbeidstid, samt arbeidsmiljøet for øvrig ansatte. Dette er med på å gjøre arbeidsmiljøet meget vanskelig. Helse Bergen pålegges å sørge for at det gjennomføres kartlegging av disse forholdene.

Det skal utarbeides konkrete handlingsplaner og risikovurderinger for å bedre på forholdene.

Påleggene skal utføres innen 1. desember 2006. - Utnyttet til bristepunktet Tilsynet mener rett og slett at bygningsmassen på Haukeland ikke er tilfredsstillende.

«Den viktigste drivkraften til endringen synes å være misforholdet mellom ressurser og oppgaver, det vil si tildelt budsjett og utgifter til å behandle en sterkt økende pasientmengde. Arbeidstilsynet har observert at det er iverksatt en rekke tiltak med mål om å oppnå en mer effektiv drift», heter det i rapporten.

«Rammevilkårene, med en gammel bygningsmasse, setter store begrensninger i forhold til dette. Bygningene har lenge vært utnyttet til bristepunktet og mer til», lyder den krasse kritikken.

På sikkerheten løs Arbeidstilsynet mener presset på de ansatte er så sterkt at det går på sikkerheten løs.

«Summen av de ulike effektiviseringstiltakene har bidratt til et stor press på helsemiljøet og sikkerheten til de ansatte. Mange strekker seg langt utover det som er helsemessig forsvarlig».

Likevel mener tilsynet at Haukeland leverer de helsevarene de skal.

«God støtte fra kollegaer og ledere, hensynet til pasienter, stor lojalitet og høy etisk standard synes å være viktige forklaringer til at sykehuset oppnår en akseptabel standard på helsetilbudet».

bt.no kommer tilbake med mer

Se også mer på BTV i kveld !

Arkiv