Oversikten over norske kvotekjøp i 2011 ble lagt frem i dag, og viser at kvotepliktige industri— og offshorevirksomheter brukte 2,3 millioner ulands-kvoter i fjor. Det er 1,1 million færre slike kvoter enn i 2010, fremgår det av tallene fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Kontroversielle prosjekter

Kvoteoppgjøret ble offentliggjort samtidig i alle europeiske land. Totalt er 115 norske virksomheter med i EUs kvotehandelssystem, og disse må hvert år levere inn like mange kvoter som tonn CO2 de slipper ut. Virksomhetene og selskapene kan også kjøpe- og levere inn kvoter fra FN-prosjekter for en del av utslippene. Disse kvotene er billigere enn de som omsettes gjennom EUs kvotehandelssystem. En klimakvote er i virkeligheten en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2.

BT satte for en tid tilbake søkelyset på en lang rekke av kvotekjøpene i U-land, der også staten har investert milliardbeløp for å oppfylle regjeringens klimamål.En rekke av disse prosjektene er omstridte, deriblant kvoter fra prosjekter som skal redusere utslippene av klimafiendtlige gasser fra kjølegassfabrikker i u-land. Flere av fabrikkene har tjent enorme beløp på salg av slike kvoter, eller såkalte utslippskreditter. Klif viser også til at prosjektene kan ha vært så lønnsomme at de har gitt incentiver til fabrikkene til å øke produksjonen for å få selge enda flere kvoter.

BKK ute

BKK Varme var blant selskapene som tidligere har kjøpt de omstridte kvotene, men kunngjorde senere at de ikke ønsket å kompensere for egne utslipp med kvotekjøp fra kjølegassfabrikker. 2011-oversikten viser at selskapet ikke kjøpte noen utslippskreditter fra u-landsprosjekter.

Fra neste år forbyr EU bruk av de kontroversielle kjølegasskvotene. Nærmere tyve anlegg i Kina, India og flere søramerikanske land har i årevis destruert den svært skadelige klimagassen HFK-23 som er et biprodukt under produksjonen av kjølegasser. Den samme kjølegassen er forbudt i Norge og andre I-land fordi den skader ozonlaget.I fjor slapp de kvotepliktige virksomhetene i Norge ut rundt 19,2 millioner tonn klimagasser.