Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) mener også at saksbehandlingen er kritikkverdig, og torsdag skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter planen avgi innstilling i saken.

Frp og SV forbereder kraftig kritikk av statsråden, men vil neppe få de andre partiene med på en ordbruk som fører til at forsvarsministeren er i faresonen.

Saken er for tiden til behandling i rettssystemet, og Hagen har fått tilslutning til at Kontrollkomiteen skal be om Riksadvokatens begrunnelse for å anke saken.

-Vi vil ta endelig stilling når vi ser hva Riksadvokaten har å si. Rent prinsipielt er vi tilbakeholdne med å behandle saker som befinner seg i rettssystemet. Når en sak er til behandling i domstolene, har vi tillit til domstolenes behandling. Jeg mener det skal veldig spesielle grunner til at Stortinget skal gripe inn i en sak som domstolene har til behandling, sier Berit Brørby (Ap) til NTB.

Oppsigelsessak

Striden dreier seg om oppsigelsen av en 58 år gammel avdelingsdirektør i Forsvarets overkommando som fikk avskjed etter 37 år. Før han ble sagt opp mistet han sikkerhetsklareringen. I fjor sommer ba EOS-utvalget forsvarsministeren behandle saken på nytt. I desember i fjor opprettholdt Krohn Devold oppsigelsen. I mars i år kjente Oslo tingrett saken ugyldig og tilkjente mannen 50.000 kroner i oppreisning. Forsvarsdepartementet har anket saken.

Gjør om

Nå er saken til behandling i Kontrollkomiteen, og er i tillegg blitt en politisk sak. I sine foreløpige merknader vil Frp at Stortinget skal be regjeringen om å gi sikkerhetsklareringen tilbake til den oppsagte. Partiet foreslår også at Stortinget skal be regjeringen innlede forhandlinger med den oppsagte om erstatning for den urett Forsvarsdepartementet har gjort ham, og at regjeringen skal sørge for de nødvendige undersøkelser og personellmessige tiltak for å forebygge at andre blir utsatt for det samme som den oppsagte.

-Vi stiller oss bak den kritikken som EOS-utvalget retter mot departementets behandling av denne saken. Saken og dens resultat er en følge av dårlig personellbehandling i departementet, og kunne vært unngått dersom departementets ledelse hadde håndtert saken på en bedre måte, sier Frp-formann Carl I. Hagen.

Frp mener at Forsvarsdepartementet ved å anke saken ikke aksepterer EOS-utvalgets kritikk, men inntar en holdning om at departementet ikke gjør feil, og at man ikke har til hensikt å gi seg.

Ved sin handlemåte utfordrer Forsvarsdepartementet EOS-utvalget og utvalgets oppdragsgiver, Stortinget, på en helt uakseptabel måte, sier Hagen.

Sikkerhetsklareringen

Komitéleder Ågot Valle sier at SV mener det er meget kritikkverdig at departementet ikke har funnet en løsning på denne saken som også den oppsagte har kunnet akseptere.

SV er særlig opptatt av faren for at sikkerhetsklareringsinstituttet kan bli misbrukt for å bli kvitt brysomme eller uønskede personer, og at det i verste fall kan bidra til å svekke ansattes ytringsfrihet.

Valle mener at tilliten til sikkerhetstjenestene undergraves når det oppstår mistanke om at sikkerhetsklarering er tilbakekalt på feilaktig grunnlag.