Alle fastlegane i Bergen er inviterte. Ingen kjem. Dette er status for eit fagseminar om hiv som Kirkens Bymisjon i Bergen arrangerer fredag.

— Vi er veldig skuffa, seier dagleg leiar Leif Jarle Theis.

— Fastlegane er dei første som informerer ein hivpositiv om diagnosen. Derfor er det viktig at dei er så oppdaterte og presise som mogleg når det gjeld å beskrive kva diagnosen går ut på, og at dei veit kva hjelpetiltak som finst. Dette er vi er usikre på om fastlegane veit, seier Theis.

Fleire år for år

Talet på heterofile hivsmitta aukar år for år både i Norge og utlandet, melder Folkehelseinstituttet. Blant heterofile nordmenn vart det påvist fleire tilfelle enn nokosinne i fjor. Ved utgangen av året var 4267 personar diagnostisert som hivpositive i Norge.

Som oftast er det fastlegen som er bodbringaren, når ein hivpositiv får vite om diagnosen første gong.

— Fleire og fleire får diagnosen, og det er ein svært dramatisk beskjed å få for dei dette gjeld. Ei tett oppfølging den første tida er veldig viktig, seier Haldis Kollbotn.

Ho er leiar for prosjektet Leve med hiv i Bergen i regi av Kirkens Bymisjon.

Dramatisk diagnose

«Den vanskelege samtalen» er eit sentralt tema på seminaret. Kolbotn seier at dei har fleire døme på at kommunikasjonen mellom fastlegen og den hivpositive ikkje er god nok, og at pasienten ikkje blir følgt godt nok opp den første tida.

— Det å få ein telefon like før helga om at hivprøven er positiv og så bli overlaten til seg sjølv, kan få dramatiske følgjer for den det gjeld. Derfor skulle vi så gjerne ønske at fastlegane kom, seier Kollbotn.

- Er du overraska over at ingen har meldt seg på?

— Vi er veldig skuffa, men veit at heller ikkje fastlegar i andre norske storbyar møter opp på slike seminar.

- For lite volum

I 2010 vart det oppdaga 21 nye tilfelle av hiv i Hordaland.

— Det finst allmennlegar i Bergen som har jobba i 20 år og aldri hatt ein hivsmitta på sitt kontor, fortel Gunnar Ramstad, tidlegare hordalandsleiar for Legeforeningen.

— At volumet er såpass lite, kan vere årsak til at hivseminaret har "drukna" i det veldige kurstilbodet til fastlegane. Allmennlegar lærer dessutan om hiv på kurs i generelle infeksjonssjukdommar.

- Hundre kurs til ei kvar tid

Ramstad opplyser at allmennlegar vanlegvis set av ti dagar i året til kursing.

— Mange pasientgrupper ønskjer at vi skal vere betre skolerte på nettopp deira diagnose. Som fastlege kan eg til ei kvar tid velje mellom hundre kurs i regi av legeforeningen eller andre arrangørar.

- Har fastlegane i Bergen god nok kompetanse på hiv?

— Mitt inntrykk er at dei som har hivpasientar prøver å fordjupe seg og gå inn i kva pasienten treng. Men om det er godt nok eller ikkje, kan eg ikkje seie.

Sei kva du meiner i kommentarfeltet under!