Stadig flere yrkesgrupper må vise fram politiattest før de blir ansatt i en jobb. Nå ønsker også kong Harald mulighet til å kreve slike attester. Ikke bare fra ansatte – men også leverandører av varer og tjenester til Det Kongelige Hoff.

Nasjonal sikkerhet

Slottets informasjonssjef Astrid Versto sier i en e-post til ANB at myndighetene har definert beskyttelse av H.M. Kongen som en vital nasjonal sikkerhetsinteresse.

– Derfor ble blant annet sikkerhetsloven gjort gjeldende for Det Kongelige Hoff fra 1. juli 2006. En del medarbeidere vil bli sikkerhetsklarert gjennom dette systemet, men i tillegg til det er det bedt om at det åpnes for at politiattester kan innhentes for ansatte og leverandører til Det Kongelige Hoff, skriver Versto.

For langt?

Det er likevel ikke sikkert at kong Harald får det som han ønsker.

Justisdepartementet mener at det må utredes om kongens krav kan stride mot Den europeiske menneskerettsdomstolens (EMK) artikkel 8 som omhandler retten til respekt for privatliv og familie.

– Et slikt tiltak synes å gå lenger enn hva som er nødvendig ut fra formålet, skriver Justisdepartementet i et brev til Politidirektoratet om saken.