Det var under et kartleggingstokt i regi av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet at en 1,4 kilo stor hunnkrabbe med utrogn ble dratt opp 100 nautiske mil nord for Nordkapp, melder Fiskeridirektoratets nettavis Fiskets Gang.

— Dette er det nordligste funnet noen gang av kongekrabbe. Mye tyder på at den er på vei mot Bjørnøya, sier seniorforsker Jan Sundet ved Fiskeriforskning til NTB.

Forventet

Han er den som lengst har forsket på kongekrabbe i Norge. Sundet er ikke overrasket over funnet så langt nord.

— Dette er interessant, men forventet. Vi har fått ubekreftede meldinger om at krabbe er tatt langt nord av trålfiskere som ikke har rapportert om funnene. Jeg har lenge sett en mulighet for at krabben skal kunne bevege seg fra Finnmarkskysten og nordvestover mot Bjørnøya og Svalbard. Det er ingen naturlige hindringer for at krabben skal utbre seg denne veien, sier Sundet.

Ifølge krabbeforskeren er dette funnet vitenskapelig atskillig mer interessant enn de mye omtalte funnene av kongekrabbe så langt sør som i Lofoten. Der ble to individer funnet for få år siden, men mye tyder på at disse ikke naturlig har tatt seg så langt sør.

— Vi har fått indikasjoner på at de to krabbene i Lofoten var sluppet ut fra en båt dagen før, sier Jan Sundet.

Hunnkrabbe

At det er en hunnkrabbe med rogn som er funnet, passer godt inn i dette bildet.

— Vi har over tid sett at det er hunnkrabber som går i front når krabben koloniserer nye områder. Dette individet har nok krøpet fra kysten av Finnmark, sier Sundet.

Han medgir at et utbredelsesmønster opp mot Bjørnøya og Svalbard kan skape problemer med å gjennomføre det oppdraget norske og russiske forskere fikk av Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen; å definere en vestlig grense for utbredelse av kongekrabben.

Fiskeridepartementet har bevilget 4,7 millioner kroner til intensivert forskning på krabben neste år. I juni neste år skal krabbeforskere fra Norge og Russland møtes for å ta de første diskusjonene om hvor den vestlige grensen skal settes.

Frykter rask vekst

Den eksplosive økningen i kongekrabbe-bestanden kan påvirke økosystemet i Barentshavet negativt, frykter Fiskebåtredernes Forbund.

Det er mistanke om at kongekrabben kan beite ned lodderogn på Finnmarkskysten i så stor grad at det rammer både silde- og torskestammen. Lodda er en nøkkelbestand i Barentshavet, som flere andre arter beiter på.

Fiskebåtredernes organisasjon stiller flere spørsmål ved forvaltningen av kongekrabben, og mener det er dristig av norske og russiske myndigheter å tillate en nærmest ukontrollert oppbygging av kongekrabbe-bestanden før konsekvensene er nærmere klarlagt. Forbundet ber om at det gjennomføres undersøkelser i løpet av vinteren og våren for å avklare kongekrabbens beitepress på lodderogn.

(NTB)