Norske kommuner har strammet til utgiftene kraftig det siste året, og kan dermed notere et netto driftsresultat på drøyt fire milliarder kroner for 2004. Det er en bedring på rundt tre milliarder kroner.

Det viser sammenstillingen fra Statistisk sentralbyrå, de såkalte Kostra-tallene.

Hovedårsaken til bedringen er at driftsutgiftene vokser mindre enn driftsinntektene.

Hovedtendensen er:

  • Barnehager, grunnskole og pleie— og omsorgstjenester står for 60 prosent av utgiftene.
  • Kommunene bruker mer penger på å produsere en barnehageplass. En kommunal barnehageplass kostet i 2004 95.000 kroner, mot 79.000 kroner i 2001.
  • Andelen barn i alderen ett til fem år med barnehageplass har økt fra 63 til 72 prosent i samme periode. Her ligger Bergen langt etter landsgjennomsnittet med 64 prosents barnehagedekning i 2004.
  • Hver grunnskoleelev koster 65.000 kroner.
  • Andel personer med enerom i offentlige og private institusjoner har økt med ni prosentpoeng. Også utgiftene til hjemmetjenester har økt; fra 100.000 kroner pr. bruker i 2001 til 130.000 kroner i 2004. Da er egenandeler ikke trukket fra.
  • Flere får hjelp fra barnevernet. Andelen barn under 17 år med tiltak fra barneverntjenesten har økt fra 3,1 til 3,5 prosent.