-På generell basis vil jeg si at vi ikke er opptatt av dette med omregulering fra næringseiendom. Tvert i mot ser vi at det er et større problem for Bergen at vi ikke har nok næringsareal, sier plansjef Mette Svanes ved etat for plan og geodata i Bergen kommune.

Kommunen har derfor ikke undersøkt mulighetene for å bygge om næringseiendommer til boliger.

-Kommuneplanens arealdel for de neste fire årene har nok boligpotensiale, sier Svanes.

I arealplanen ligger kommunens strategi om fortetning fast. Det innebærer at nye boliger i hovedsak skal komme gjennom tettere bebyggelse i sentrumsnære strøk og rundt knutepunkter. Dette gjelder langs Bybanen, men også f.eks. i og rundt Åsane sentrum og Lagunen.

Ifølge Svanes må kommunen balansere en rekke ulike hensyn når det vurderes om næringseiendom skal omreguleres til boligformål.

— I mange tilfeller kan det være fornuftig å bygge om et kontorbygg. Men vi skal ivareta de store hensynene og ha en langsiktighet i våre avveininger. I tillegg må vi ha et områdeperspektiv som går ut over den enkelte tomten, sier Svanes.

Som et eksempel på sistnevnte trekker plansjefen frem utfordringene ved å tillate boliger i et område hvor det ellers er næringseiendom. Det kan gi støyplager for beboerne og skape farlige situasjoner mellom lekende barn og tungtransport. Boligbygg i sentrum vil også stille andre krav til parkering enn et kontorbygg.Godtar ikke høydeargument

Flere av eiendomsutviklerne BT har snakket med sier at gamle kontorlokaler ikke tilfredsstiller dagens krav, og enklere lar seg ombygge til boliger. Det er et argument plansjefen ikke umiddelbart kjøper.

-Hvis det kun er takhøyde som skal styre en omgjøring fra kontor til bolig, er det en for snever betraktning i forhold til byutvikling, sier Svanes.