I tillegg ble han dømt til en bot på 32.000 kroner, subsidiært ytterligere 15 dager i fengsel hvis boten ikke betales. Holand ble også dømt til å betale saksomkostninger til det offentlige med 10.000 kroner.

Aktor fikk dermed medhold i sin påstand med unntak for de 30 dagene av fengselsstraffen som ble gjort betinget. Også boten ble noe mindre enn hva aktor krevde.

Holand ble imidlertid funnet skyldig på alle punkter, også punktet om forsikringssvindel.

Dommen, som var enstemmig, fastslår i tillegg at den tidligere UP-sjefen må ta full førerprøve dersom han ønsker å kjøre bil igjen etter to år.

Falske forklaringer Premissene i dommen er kanskje like belastende som selve dommen. Ved vurdering av skyldspørsmålet slår retten fast at Holand har avgitt i alt fire ulike forklaringer. Enten er alle eller minst tre av dem uriktige. Det har betydning for troverdigheten, skriver retten.

Deretter behandles de forskjellige omstendigheter rundt utforkjøringen, før retten konkluderer med at tiltaltes forklaringer om hvor mye han drakk og når han drakk er uten troverdighet.

Etter en samlet vurdering av bevisene er retten overbevist om at tiltalte var påvirket av alkohol da han kjørte bilen i grøfta i nærheten av sitt hjem i Tromsdalen den 2. september i år.

Dermed foreligger det et objektivt straffansvar, og fordi tiltalte måtte være klar over at han var beruset er også de subjektive vilkår for straff til stede. Det finnes ingen subjektive unnskyldningsmomenter, fastslår retten.

Slik skjedde det Retten har også gjort seg opp en mening om hvordan utforkjøringen skjedde. Etter en samlet vurdering er retten overbevist om at tiltalte holdt på å skrive en tekstmelding mens han kjørte. Sammenholdt med at han var påvirket av alkohol, har han derfor opptrådt klart uaktsomt.

Retten finner videre at han også har brutt loven ved å drikke også etter at han har kjørt, noe han etter 20 år i Utrykningspolitiet må antas å ha hatt rede på.

Holand var også tiltalt for å ha levert feil skademelding til forsikringsselskapet. Han var ikke anmeldt av selskapet, men påtalemyndigheten fant at det forelå allmenne hensyn som tilsa offentlig påtale.

Den tidligere UP-sjefen ble også funnet skyldig i å ha gitt en feilaktig fremstilling av hendelsesforløpet ved utforkjøringen for å sikre seg en større utbetaling enn han var berettiget til.

Domfelte ba om betenkningstid, og det var fredag uklart om han vil anke.