• Har ikke kontroll på pengene.

Riksrevisjonen slakter trygderegnskapet i sin nye rapport om Arbeids— og velferdsetaten.

Etatens budsjett utgjør omkring en tredjedel av statens utgifter. Ifølge Riksrevisjonen er disse utgiftene utenfor tilfredsstillende kontroll, skriver Aftenposten.no.

300 milliarder

Riksrevisjonen retter knallhard kritikk mot Stoltenberg-regjeringen og Nav i rapporten.

Stortingets kontrollorgan mener styringen og kontrollen med hvordan vi bruker 300 milliarder kroner på ulike velferdsordninger står til stryk.

Forholdene er så dårlige at Riksrevisjonen ikke kan gå god for at velferdsregnskapet ikke inneholder betydelige feil.

— Riksrevisjonen kan ikke bekrefte at Arbeids- og velferdsetatens regnskap for 2008 ikke inneholder vesentlige feil og mangler, heter det i Riksrevisjonens årlige rapport til Stortinget.

- Alvorlig

Stortingets kontrollorgan begrunner dette med "funnene i revisjonen skaper betydelig usikkerhet om den økonomiske informasjonen er fullstendig, nøyaktig og pålitelig."

— Riksrevisjonen ser alvorlig på situasjonen, tatt i betraktning at etatens regnskap utgjør en tredjedel av statsbudsjettet, og at ytelser til enkeltpersoner utgjør den største delen av regnskapet.

2,8 millioner nordmenn er i dag brukere av Nav.

Svikter på sentrale punkter

  • Stortingets forutsetning om å opprettholde tjenesteproduksjonen på et tilfredsstillende nivå er ikke nådd, konkluderer Riksrevisjonen.

— Arbeids- og velferdsetaten har store utfordringer i sentrale deler av oppgaveløsningen, heter det i rapporten, som Riksrevisjonen presenterer på en pressekonferanse nå klokken 12.30.

Oppfølging av brukere, manglende kontroll med utbetalinger, internkontroll og regnskapskvalitet er sentrale punkter Riksrevisjonen retter kritikken mot.

Rapporten viser også at saksbehandlingstiden har økt for flere av de viktigste ytelsene, og at køen av ubehandlede saker i 2008 er på 193000 – en økning på 70000 saker fra året før.

— Økningen i saksbehandlingstid og restanser medfører at brukere i perioder kan bli stående uten den ytelsen de har rett til, heter det.

- Gjennomgående mangler

I rapporten pekes det på en gjennomgående mangel på kontroll av saker som behandles ved NAV-kontorene.

Ett eksempel er at det som følge av dette er utbetalt 9.8 millioner kroner i sykepenger som mottakerne ikke hadde rett til.

— Det er påvist nærmere 500 konkrete saker hvor det er feil i utbetalte sykepenger eller overgangsstønad. Feilene har ført til at brukerne har fått utbetalt vesentlig mer enn hva som følger av regelverket, skriver riksrevisor Jørgen Kosmo.

— Hvis kontrollene hadde vært gjennomført, kunne mange av feilene vært forhindret, heter det.

Manglende kontroller fører også til forskjellsbehandling i mange saker.

Det ble opprettet 147 nye NAV-kontorer i 2008.