De innenlandske klimagassutslippene var 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 2,3 prosent mindre enn året før.

Laveste siden 1995

Det ble sluppet ut 52,7 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium i 2011. Det er en nedgang på 1,2 millioner tonn enn i 2010. Med unntak av finanskriseåret 2009, da utslippene gikk ned som følge av lav økonomisk aktivitet, har ikke utslippene vært så lave siden 1995. Utslippene i 2011 var likevel 5,8 prosent høyere enn i 1990. Kyoto-protokollen gir Norge lov til å slippe ut én prosent CO2 enn i 1990 ved utløpet av forpliktelsesperioden, som er 2012.

Olje— og gassutvinningen på norsk sokkel stod for i overkant av 13 millioner tonn av de totale utslippene i fjor, og er dermed den sektoren som slipper ut mest CO2 her i landet, etterfulgt av landbasert industri og veitrafikk.

Mindre produksjon

Ifølge Oljedirektoratet gikk produksjonen av olje og gass ned nesten fem prosent fra 2010 til 2011, noe som forklarer de reduserte utslippene fra olje- og gassvirksomheten.

Nedgang i salg av drivstoff bidro til at de beregnete utslippene fra veitrafikken i 2011 ble lavere enn året før. Klimagassutslippene gikk ned 0,4 prosent, til 10,1 millioner tonn CO-ekvivalenter. Det var en økning i utslipp fra dieselkjøretøy, men økningen ble mer enn oppveid av lavere utslipp fra bensindrevne kjøretøy. Utslippene fra veitrafikk har økt nesten 30 prosent siden 1990, dette på grunn av flere kjøretøy og økte kjørelengder. Mer energieffektive kjøretøy, overgang fra bensin til diesel - som gir lavere utslipp per kilometer - og innblanding av biodrivstoff, har imidlertid bidratt til å dempe veksten, skriver SSB på sine nettsider.

Karbondioksid sto i 2011 for 84 prosent av de samlede klimagassutslippene, mot 70 prosent i 1990.De foreløpige utslippstallene er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif).