De som bor i områder med mye nedbør og høy risiko for blant annet ras, flom og vannskader kan få dyrere forsikringer enn de som bosetter seg i mindre sårbare områder.

Konserndirektør i TrygVesta, Kjerstin Fyllingen, sier de nå drøfter innføring av et slikt system.

– Det er et grunnleggende prinsipp i forsikring at premiebeløpet fastsettes i forhold til skaderisikoen. Og når noen steder er mer skadeutsatt enn andre som følge av klimaendringer og mer ekstremvær, så vil vi måtte prise forsikringene våre deretter, sier Fyllingen.

TrygVesta er Norges tredje største skadeforsikringsselskap, med en markedsandel på 18 prosent.

– Ta risikohensyn

– Når vil dere innføre en slik ny prissetting?

– Det er vanskelig å si, men vi ønsker å være i forkant av utviklingen. Folk må ta høyde for skaderisiko når de velger bosted – ikke minst når man bygger nye hus. Tidligere bygget man i le for vær og vind, nå synes tendensen å være omvendt, sier hun.

– Samtidig må kommunene ta sitt ansvar og ikke tillate boligbygging i utsatte områder. Vi må tilpasse oss klimaendringene, ta høyde for havnivåstigning og andre forhold som har betydning for hvor vi bosetter oss, sier Kjerstin Fyllingen.

Det er ikke gitt at forsikringskunder i tradisjonelle uværsfylker som Hordaland og Sogn og Fjordane blir taperne i det nye systemet. Ifølge TrygVesta-ledelsen er omfanget av flomskader større i deler av Øst-Norge.

Konserndirektøren sier TrygVesta vil bruke risiko— og sårbarhetsanalyser og andre offentlige rapporter som grunnlag for prising av forsikringer.

Innført i Danmark

– Vi kan også bruke våre egne skadestatistikker til å pris-fastsette villaforsikringer. Vi har lov til å prise all risiko, med unntak av kjønn. Det er årsaken til at vi, i motsetning til svenskene, ikke har egen «tjej-forsikring» for bilførere, sier Fyllingen.

I Danmark må selskapets kunder som bor i flomutsatte myrområder, allerede punge ut med mer i premie.

En landsomfattende meningsmåling TrygVesta har fått utført, viser at fire av ti synes det er rett at de som bor i skadeutsatte områder bør få dyrere forsikring. Drøyt halvparten avviser ordningen.

– Jeg skulle gjerne sett at oppslutningen var noe høyere. Samtidig tror jeg det er økende forståelse blant folk for å differensiere forsikringspremien ut fra risikovurderinger. Det er også i tråd med rettferdighetsprinsippet som ligger i bunn for all forsikring. Vi ønsker ikke å straffe de kundene som tar sine forholdsregler, sier Fyllingen.

– Våtere og villere

Forsikringsselskapenes utbetalinger etter naturskader har økt de siste årene. Det presser prisene opp.

– Vi ser for oss at endringer i værmessige forhold vil føre til at premiene blir høyere i årene fremover. Det generelle bildet er at det blir våtere, varmere og villere. Været blir mer ekstremt, og det treffer veldig lokalt, sier kommunikasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring.

Denne utviklingen bekreftes av Knut Nordskog, direktør for Norsk Naturskadepool.

– Forsikringsselskapenes utbetalinger til skader som følge av nedbør har økt de siste årene, sier han.

For kundene vil utfallet av forsikringsoppgjøret ofte være avhengig av om skaden faller inn under Norsk naturskadepool. Dette er en ordning alle forsikringsselskapene er medlemmer i, og som dekker skader som oppstår som følge av for eksempel storm, skred og flom. De siste årene har Hordaland og Nordland hatt flest erstatningssaker gjennom naturskadepoolen.

Om kjelleren din derimot blir oversvømmet av vann fordi avløps— og overvannssystemer rundt huset ikke holder mål, skal det dekkes av den vanlige forsikringen.

Er det riktig at de som bor i ras -og flomutsatte områder skal betale mer? Diskuter saken under!