Mot Fremskrittspartiets stemmer ble det vedtatt å forandre folketrygdloven slik at fedrekvoten ved fødsel utvides med en uke til seks uker med virkning fra og med 1. juli.

Frp ville ikke bruke penger på å utvide fødselspermisjonen nå, og er uansett uenige i å øremerke en ekstra uke til pappa. Partiet foreslo at det skal være opp til de enkelte par hvordan de vil fordele fødselspermisjonen mellom seg.

Odelstingsvedtaket var en oppfølging av vedtaket i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for i år. Den gang gikk alle partier bortsett fra Frp inn for å utvide fedrekvoten.