Justisdepartementet har vurdert dette spørsmålet på oppfordring fra Kultur— og kirkedepartementet, som arbeider med et lovforslag om forbud mot videresalg av billetter.

Kulturminister Trond Giske (Ap) har tidligere opplyst at han vil ha et forbud mot svartebørssalg av billetter. Lovforslaget blir trolig lagt fram i løpet av sommeren, får NTB opplyst.

Allmenne hensyn

Justisdepartementet har vurdert et utkast til lovtekst opp mot flere bestemmelser i EØS-avtalen, og konkluderer med at et forbud mot videresalg av billetter «kan forsvares ut fra allmenne hensyn». Brevet fra Justisdepartementet inneholder også følgende forslag til paragraf 1 i den nye loven:

«Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for. Dersom billetten er solgt gjennom en annen aktør enn arrangøren på grunnlag av avtale mellom arrangøren og aktøren, og det er betalt særskilt billettavgift som fremgår av billetten, kan salgsprisen også inkludere billettavgiften.».

Fremme kulturlivet

Justisdepartementet konstaterer at et forbud mot videresalg vil få samme virkning for norske og utenlandske aktører, og at det dermed ikke er tale om diskriminering i strid med EØS-avtalen. Departementet gir følgende begrunnelse for at den nye loven ikke vil være i strid med EØS-avtalen restriksjonsforbud, det vil si forbudet mot restriksjon på adgangen til å yte tjenester:

– Forbudet mot prispåslag ved videresalg innføres av hensyn til forbrukerne og kulturlivet: De mest populære arrangementene bør være tilgjengelige for alle til en overkommelig pris, og ressursene som brukes på kulturopplevelser bør gå til arrangørene, ettersom dette vil fremme kulturlivet. EF-domstolen har anerkjent at hensynet til forbrukervern og hensynet til kulturlivet kan begrunne unntak fra restriksjonskravet.