Det var BT som nylig brakte nyheten om at regjeringen nektet å offentliggjøre miljøvurderingene som er gjort av de nye petroleumsblokkene i den 19. konsesjonsrunden. Flere av blokkene ligger utenfor Lofoten og nær Finnmarks-kysten.

«Grenser til bløff»

I praksis innebærer det at Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning og flere andre fagetaters miljøeffekt-analyser ble holdt hemmelig for det norske folk.

Saken fikk stor oppmerksomhet, og etter press gikk regjeringen med på å offentliggjøre noen av vurderingene, men åpenheten var bare delvis.

All informasjon som var knyttet til enkeltblokkene var sensurert bort fra de frigitte dokumentene, påpeker WWF.

— Det grenser til ren bløff når regjeringen hevder den nå har økt åpenheten. Det er vurderingene av enkeltblokker som har relevans for konsesjonsrunden, ikke generelle vurderinger av store havområder, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF.

- Tør ikke vise

Han mener sensuren betyr at regjeringen fortsatt velger å holde hemmelig hva SFT og de andre miljøetatene mener om oljeboring rett sør for Lofoten og tett inntil Finnmarkskysten.

— Dette er blant de mest miljøfølsomme områdene på norsk sokkel, med stor betydning for fiskebestander og sjøfugl. Derfor er det helt uakseptabelt å holde informasjonen hemmelig for fiskere, kystbefolkningen og oss miljøvernere, sier Hansson.

Han hevder fraværet av åpenhet ene og alene skyldes at regjeringen ikke tør vise at den har overkjørt innvendinger fra sine egne miljørådgivere.

Ledelsen i Olje- og energidepartementet har overfor BT tidligere uttalt at dokumentene ble unntatt offentlighet fordi de var «interne arbeidsnotater».

Nå klager organisasjonen WWF «liksom-innsynet» inn for Miljøverndepartementet. SVs stortingsrepresentant Hallgeir Langeland har også bedt miljøvernminister Knut Arild Hareide om at dokumentene blir frigitt.