Brevet fra NOF inneholder sterk kritikk mot Direktoratet for naturforvaltning (DN) fordi det er gitt tillatelse til jakt i april og mai. NOF mener DN med disse vedtakene bidrar til "at tilliten til hele forvaltningsapparatet blir sterkt svekket både hos naturvernorganisasjoner og hos folk flest".

Norges Naturvernforbund og flere andre miljøvernorganisasjoner har tidligere reagert på lignende måte mot jervejakta som har pågått i vår. Etter at vinterens ulvejakt ble avsluttet — og før sauene slippes til fjells - er jerven nå vårt mest omstridte rovdyr.

I alt 19 jerver er avlivet siden inneværende jaktår startet 1. april. Blant disse dyrene er det 14 unger fra til sammen seks jervehi.

Alvorlige brudd Klagen fra NOF gjelder vedtak om jervejakt i fylkene Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. De fleste av disse fellingstillatelsene utløp16. mai, men i Troms, Nordland og Sogn og Fjordane ble jakt tillatt ut mai måned.

NOF klager likevel på alle vedtakene, for å rette oppmerksomheten mot omfanget av jakta, og det foreningen mener er "svært alvorlige brudd på den mest sentrale paragraf i viltloven".

NOF sikter til paragraf 3, der det blant annet heter at det ved enhver virksomhet skal "tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade".

Fredede og truede rovfugler som jaktfalk og kongeørn er blant de artene NOF mener kan ha blitt forstyrret på hekkeplassene, kanskje med den følge at hekkingen er avbrutt.

Krever ro –I en tid da forvaltningen bruker ufattelige økonomiske og menneskelige ressurser for å bekjempe noen få arter, så må man en gang kunne si stopp, og innse at vi nå er inne i en tid da hensynet til alle våre andre arter må vektlegges slik at disse gis nødvendig ro for å reprodusere, skriver NOF.

NOF viser til viltlovens prinsipp om yngletidsfredning, og anklager DN for å "fravike viktige prinsipielle deler av de lover som de selv skal sørge for at samfunnet følger."

–Dette er med på å gjøre situasjonen meget spesiell og alvorlig, skriver NOF.

Mest omstridt Klagen fra NOF behandles foreløpig i DN, før saken sendes videre til endelig avgjørelse i Miljøverndepartementet.

DN behandler samtidig flere andre saker som gjelder krav om mer jervejakt, og som bekrefter inntrykket av at jerven for tiden er Norges mest omstridte rovdyr.

Flere søknader fra beitelag i Oppland er ennå ikke ferdigbehandlet. Det samme gjelder en klage fra Oppdal kommune. Der er det misnøye med at DN avslo en søknad om å ta ut en jervtispe med unger fra et jervehi innenfor kjerneområdet for jerv i Sør-Norge.

DN avslo nylig en søknad fra Hordaland om felling av jerv på Hardangervidda.

NTB