Dette kan bli en av de første sakene i den nye kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, går det fram av en brevveksling mellom Jack Erik Kjuus og Justisdepartementet. Kjuus-saken ble behandlet av Høyesterett i 1997, etter at Kjuus først var blitt dømt i Oslo byrett. Et flertall på 12 dommere i Høyesteretts plenum stadfestet byrettens dom, og satte dermed en grense for hva slags ytringer som skal være tillatt i den politiske debatt. Rasismeparagrafen Kjuus ble dømt for brudd på rasismeparagrafen — straffelovens paragraf 135a - på grunn av partiprogrammets formuleringer om blant annet tvangssteriliering av utenlandske adoptivbarn og tvangsabort for mørkhudede utenlandske kvinner i Norge. Høyesteretts mindretall - deriblant høyesterettsjustitiarius Carsten Smith - stemte for frifinnelse, fordi de la større vekt på den grunnlovsfestede ytringsfrihet. Etter dommen i Høyesterett brakte Kjuus saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg. Der er saken senere blitt avvist. Feil adresse Jack Erik Kjuus sendte sin gjenopptakelsesbegjæring til Justisdepartementet i mai i år. På dette tidspunktet hadde Stortinget ennå ikke vedtatt lovforslaget om å opprette gjenopptakelseskommisjonen. Nå er vedtaket fattet, men loven er ennå ikke trådt i kraft. Justisdepartementet har derfor valgt å returnere til Kjuus det materiale han har lagt fram, fem eksemplarer av et kompendium med tittelen «Kjuus-saken - et justismord». - Slik det for øyeblikket ser ut, virker det lite sannsynlig at kommisjonen kan begynne sin virksomhet før 1. juli 2002, skriver Justisdepartementet i sitt svarbrev til Kjuus. I brevet blir det også påpekt at dersom han ønsker å fremme saken før gjenopptakelseskommisjonen starter arbeidet, må han henvende seg til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Jack Erik Kjuus var onsdag ikke tilgjengelig for kommentar.