• Jeg ser på kirkens bekjennelse først og fremst som en lovprisning og ikke som en kontrakt, sier den nye biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, Per Oskar Alfred Kjølaas (53).

Kjølaas er i dag prost i Karasjok. Han ble en klar vinner av bispevalget både lokalt i bispedømmet og blant biskopene, og ble i statsråd fredag utnevnt til å etterfølge Ola Steinholt, som går av som biskop 31. desember i år.

Den nye biskopen deltok på et styremøte i Nordisk Økumenisk Råd i Uppsala i Sverige da utnevningen fant sted i statsråd.

Kjølaas har vært en omstridt bispekandidat fordi han, i likhet med Steinholt, har et mer liberalt syn på homofilt samliv enn det flertallet av kirkens biskoper har.

— Jeg betrakter homofili-saken som viktig nok. Men ut fra den overveldende oppslutning jeg har fått på grunnplanet i Nord-Hålogaland etter bispenominasjonen, er det tydelig at folk i menighetene ikke bare legger vekt på denne saken, men at de først og fremst er opptatt av kirkens hverdag, sier Kjølaas.

Kjente det i kroppen

Kjølaas sier at han er glad for utnevningen og at han går til sitt nye embete med stor ydmykhet.. Som stiftskapellan har han i mange år arbeidet tett sammen med sine to forgjengere som biskop i Nord-Hålogaland.

— Jeg kjente det derfor i kroppen da statsråd Trond Giske ringte meg torsdag, for jeg vet hva det innebærer av ansvar og arbeid å være biskop. Nord-Hålogaland er et bispedømme med store spenninger både i naturen, menneskesinnet, i teologien og kulturen. Vi er blitt vant til å leve med disse spenningene, sier Kjølaas.

Stat-kirke

Kjølaas sier at han regner med at relasjonene mellom stat og kirke vil bli endret i overskuelig framtid.

— De politiske partiene venter nå på den kirkelige utredningen, og jeg tror at det ikke vil gå lang tid før vi får et offentlig oppnevnt utvalg til å se på forholdet mellom stat og kirke.

I en slik situasjon vil det være en fare for at en åpen folkekirke kan bli erstattet av en mer trang og smaløyet bekjennelseskirke. Vi må la folkekirken og bekjennelseskirken leve side om side. Kirkens bekjennelse er viktig nok. Jeg ser på den først og fremst som en lovprisning, og ikke som en kontrakt, sier Per Oskar Kjølaas.

Samisk

Den nye biskopen i Nord-Hålogaland sier at det er viktig for ham å synliggjøre samisk kirkeliv. Han vil bruke samisk språk overalt der det er naturlig, kanskje også på gudstjenesten i Tromsø domkirke når han blir vigslet til ny biskop.

Kjølaas regner med at denne vigslingsgudstjenesten blir holdt rundt årsskiftet.

— Ola Steinholt har satt i verk en rekke tiltak for å styrke samisk kirkeliv. For meg er det viktig å følge opp disse tiltakene, sier Per Oskar Kjølaas.