Utvalget innstiller på endring av Grunnloven slik at alle tros— og livssynssamfunn i Norge blir likestilt.

Det kirkelige utvalget, som har vært ledet av dr. theol. Trond Bakkevig, overrakte torsdag sin innstilling "Samme kirke - ny ordning" til Kirkerådets leder, Gunvor Kongsvik.

16 av 17 medlemmer i utvalget går inn for en ny ordning av forholdet mellom staten og Den norske kirke. Dette flertallet foreslår at Grunnloven blir endret slik at alle formuleringer som i dag bare gjelder Den norske kirke, blir fjernet. Endringene vil innebære at Den norske kirke får et selvstendig rettsgrunnlag, og en nyordning av forholdet til staten.

Trond Bakkevig sier at for dem som i dag er medlemmer av Den norske kirke blir det i praksis liten endring med en ny kirkeordning.

-Dagens kirkemedlemmer vil automatisk være medlemmer også etter en nyordning. Den norske kirke forblir den samme når det gjelder læregrunnlag, formål og identitet, sier Bakkevig.

Medlemsavgift

Et flertall i utvalget går inn for at det blir innført en medlemsavgift for medlemmene i Den norske kirke. Avgiften anbefales innkrevet gjennom skatteseddelen. Utvalget forutsetter at andre tros- og livssynssamfunn får anledning til å gjøre det samme.

Et mindretall går inn for en livssynsavgift som alle skattytere betaler, og som det offentlige fordeler til tros- og livssynssamfunn etter antall medlemmer. De som ikke er medlem i noe tros- eller livssynssamfunn, vil etter denne ordningen betale livssynsavgift til et allmennyttig fond.

-For begge løsningsforslag er det viktig å understreke at når medlemmene, ikke staten, skal bære ansvaret for kirkens økonomi, må det føre til en tilsvarende reduksjon i skatten, sier utvalgsleder Trond Bakkevig.

Direktevalg

Utvalget er delt når det gjelder valg til bispedømmerådene og Kirkemøtet. Et flertall går inn for direktevalg, blant annet fordi de regner med at dette vil stimulere medlemmenes interesse og ansvarsbevissthet for kirken. Dette flertallet tror også at en slik demokratisering av valgordningen i kirken kan bidra til å verne om den folkekirkelige bredde og mangfold ved at flere får direkte innflytelse helt opp til Kirkemøtet.

Et samlet utvalg understreker at det fulle arbeidsgiveransvaret for alle tjenestegruppene som arbeider i et sokn, bør samles i ett valgt styringsorgan på ett nivå. Men det er delte meninger om hvorvidt dette styringsorganet bør ligge på bispedømmenivå eller lokalt nivå.