Kirkemøtet sier i en enstemmig uttalelse at Den norske kirkes egne organer så snart som mulig må forestå nominasjon og valg av sine biskoper.

– Kirkemøtet mener at Den norske kirke ut fra tros— og livssynsfriheten må få frihet til å velge alle sine ledere, og at retten til å velge eller utnevne sine biskoper må overføres til organer som har sin basis i kirkelige valg, heter det i uttalelsen.

Etter dagens ordning er den kirkelige avstemningen bare rådgivende, og biskoper utnevnes av Kongen i statsråd.

Kirkemøtet mener en bispevalgordning vil styrke det kirkelige demokratiet og bidra til å øke deltakelsen ved kirkelige valg. Dette vil også skape større åpenhet i valgprosessen, mener Kirkemøtet.

Kirkemøtet ber derfor Kirkedepartementet utforme regler for bispevalg slik at det tas hensyn til bispedømmet og kirken som helhet, at både presteskap og valgte råd sikres innflytelse, at det blir mulighet for bred nominasjon av kandidater og at ordningen blir demokratisk.