Seksualitet blir et av fire strategiske satsingsområder for Den norske kirkes arbeid med hiv/aids-problematikken. Kirken vil også motarbeide alle former for stigmatisering av hiv-positive, og nevner spesielt mennesker med rusproblemer, homofile som utsatte grupper.

Kondomer er ikke spesielt nevnt i selve vedtaket på Kirkemøtet i går. Men i saksdokumentet står det at Den norske kirke er enig i at kondomer er et viktig verktøy i kampen mot hiv og aids, fordi kondomer beskytter mot smitteoverføring og dermed redder liv.

— Dette utfordrer oss i Norge siden vi vet at mange unge og voksne velger en seksuell praksis uten å beskytte seg, heter det.

Kirkemøtet ønsker også at Den norske kirke må gå i dialog med andre kirker som sier absolutt nei til kondomer, og be dem velge standpunkter som redder liv.

Kirken vedgår også at den har viet for liten oppmerksomhet til de mange, som ikke er enig i at ekteskapet er eneste ramme for sex.

— For noen er disse brudd på Kirkens normer forbundet med skam, og de føler seg ekskludert fra Kirkens fellesskap. Kirken skal være kirke for alle, også for dem som har en annen seksuell praksis enn den Kirken gir veiledning om, heter det.

Kirkemøtet oppfordrer også alle landets menigheter til å tale åpent om hiv/aids og motarbeide holdninger og handlinger som stigmatiserer eller diskriminerer mennesker som er smittet.

Seksualitet og hiv/aids-problematikken må dessuten tas inn i konfirmantundervisningen. I illegg ber Kirkemøtet norske myndigheter til å motarbeide krefter som utnytter kvinner i porno- og prostitusjonsindustrien.