Kirken mangler 1,4 milliarder kroner for å kunne utføre dagens oppgaver på en forsvarlig måte, viser en ny utredning om ressursbehovet i Kirken. I går ble den drøftet på Kirkemøtet i Bodø, og i dag vedtar møtet å oversende den til regjeringens stat/kirkeutvalg..

Utredningen konkluderer med at Den norske kirke har behov for 5,1 milliarder kroner årlig, men det reelle kirkebudsjettet er på 3,7 milliarder. Det utgjør 956 kroner pr. medlem. Særlig kutt i de kommunale overføringene de siste årene, har skapt store økonomiske problemer for driften av det lokale kirkelige arbeidet mange steder.

Betalingskirken

Men debatten på Kirkemøtet viste med all tydelighet at Kirkens egne ledere og tillitsvalgte ikke har særlig tro på at stat og kommuner fyller opp gapet på 1,4 milliarder kroner. Derfor må det satses mye mer på frivillig innsats blant Kirkens egne medlemmer.

Biskop Gunnar Stålsett foreslo blant annet at Kirkemøtet må vedta å etablere faste ordninger for givertjeneste i alle menigheter, mens lederen for Kirkerådets styringsgruppe for kirkelig reformarbeid, Ådne Berge, luftet så vidt tanken om innføring av betaling for å få utført kirkelige tjenester, som en alternativ måte å sikre penger til driften av Kirken.

— Det må legges til rette for et målrettet arbeid for at Kirkens medlemmer tar et økt ansvar for sin kirke, blant annet gjennom dugnadsinnsats, ofring og givertjeneste. Ordningen med skattefrie gaver bør være et godt utgangspunkt for en ny giv på dette feltet, heter det i forslaget det skal voteres over i dag.

2600 nye stillinger

I dag utgjør kirkeofringer og andre frivillige gaver vel 200 millioner kroner i året, altså vel fem prosent av det samlede forbruket av penger i Kirken. Nå vil altså Kirkemøtet mangedoble den frivillige innsatsen.

Det er regjeringens stat/kirkeutvalg, som har bedt Kirkemøtet vurdere sitt ressursbehov i fremtiden. I forslaget til svar viser man til et behov for vel 2600 nye stillinger i Kirken, man går inn for at staten må ta økonomisk ansvar for vedlikehold av kirkene, og man ber om at det må bygges kirker i nye boligområder.