– Det er ingen forfatningsmessige grunner til at Høyesterett skal ligge i Oslo. Tvert imot! Ved å flytte domstolen til sørlandsbyen er det håp om å få en sunnere og bedre rekruttering av dommere, sier Strandbakken som er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Han kaster frem denne brannfakkelen som et apropos til diskusjonen omkring det påtenkte direktoratet for kriminalomsorg. Selv er han overbevist om at et slikt direktorat vil trekke nyttige veksler på ulike tunge fagmiljøer i Bergen. Det juridiske miljøet for eksempel vil være en viktig ressurs.

Strandbakken er for det første overbevist om at geografisk avstand mellom et selvstendig direktorat og de sentrale myndigheter er nødvendig for å sikre reell uavhengighet. For det andre er «avstandstenkningen» like viktig når det gjelder landets øverste domstol, slik han ser det.

Bergen uaktuell

– Hvorfor Kristiansand av alle steder?

– Det er på den ene siden en rimelig stor by med gode kommunikasjoner til landet ellers. Et viktigere argument er at Kristiansand ikke har fast sete for lagmannsretten. Ut fra samme betraktning kunne Stavanger muligens være et alternativ.

– Men ikke Bergen?

– Nei, for her er Gulating lagmannsrett fast etablert, sier professoren.

Resonnementet er ikke så oppsiktsvekkende som man kanskje tror, hvis vi retter blikket mot for eksempel Tyskland, påpeker Strandbakken. Der er konstitusjonsdomstolene plassert i Karlsruhe, ikke i Berlin. I tillegg er de faglige høyesteretter plassert i delstater.

– Formålet med dette er nettopp å sikre større grad av uavhengighet fra sentrale myndigheter, sier han.

Vennekrets av dommere

– Ser du ikke rekrutteringsproblemer ved å legge Høyesterett til Kristiansand?

– Absolutt ikke. Det er bl.a. et lønnsspørsmål. Muligheten til å få tak i personer som er genuint interessert i juss vil øke. Slik det fungerer i dag, der så å si alle viktige juridiske institusjoner er samlet i én og samme by – hovedstaden – opplever vi en ensidig rekruttering oppover i systemet. Man ender før eller senere som høyesterettsdommer. I dag skjer rekrutteringen gjennom en nokså snever vennekrets av dommere og jurister ellers som stort sett har privatadresse Holmenkollåsen.

Det er i det hele tatt absurd å trekke frem rekrutteringsproblemer som et argument mot en slik utflytting. Det har vist seg ellers i landet at tilgangen på kvalifisert personell slett ikke er vanskelig.

– Kostnadene ved flytting er ofte nevnt som en innvending?

– Til det vil jeg svare at vi i dagens samfunn har bevilget oss så mye som er flott. Rettssikkerhet krever ressurser, og dette er som nevnt et spørsmål om mest mulig rettssikkerhet, sier professor Asbjørn Strandbakken.

Arkivfoto