— En slik spørreundersøkelse vil inngå i juryutredningen som nå pågår. Flertallet i justiskomiteen har bedt regjeringen om å se på sider av juryordningen. Blant annet skal vi vurdere om det går an å lage regler for begrunnelse av skyldspørsmålet, enten innenfor dagens juryordning eller ved bruk av meddomsrett, opplyser Jørn Holme.

At en jury aldri forteller hvorfor den svarer ja eller nei på om en person skal kjennes skyldig, er en av de viktigste ankepunkter mot juryordningen. Slik det er i dag, får man en godt begrunnet dom i første instans mens man aldri kan vite hva som er vektlagt når straffesakene er vurdert av en jury eller såkalt lagrett.

Bare i de alvorligste straffesakene - under to prosent av det totale antall saker - blir det oppnevnt jury i lagmannsrettene. Juryordningen ble innført samtidig med straffeprosessloven i 1887. Både i 1981 og i 1993 konkluderte offentlige utvalg med at juryordningen burde avvikles. Begge ganger ble ordningen reddet av et flertall på Stortinget. Nå mener politikere og juseksperter at juryordningen er blitt svekket de siste årene.

Få vestlige land har juryordning. Foruten Norge er det Danmark og England, pluss USA. I Danmark er det foreslått å avvikle juryordningen.