Det ble onsdag kveld bekreftet overfor Bellona at det er oppnåddenighet om forhandlingsteksten rundt CO2-fangst og lagring i Kyoto-protokollenssåkalte grønne utviklingsmekanisme (CDM).

Det betyr i praksis at denne type prosjekter iutviklingsland i fremtiden får selge klimakvoter, noe som vil gjøre det lettereå finansiere denne type tiltak i land som Kina.

— Stein i byggverket

— Dette er en av de hyggelige tingene som har skjedd her iDurban. Nå er enda en stein i byggverket på plass. Enigheten i dag eret viktigbidrag for å finansiere CO2-fangst- og lagrings-prosjekter i utviklingsland,sier Frederic Hauge.

Karbonfangst— og lagring vil i følge Det internasjonaleenergibyrået måtte stå for rundt 20 prosent av utslippsreduksjonene i verdenhvis vi skal nå klimamålsettingene i midten av dette århundret, sierBellona-leder Frederic Hauge.

Lekkasjefaren

Karbonfangst har vært etomstridt tema i årevis i klimaforhandlingene. Brasil har vært et av landene somblokkert for en løsning, mens Norge har vært en av pådriverne for å innlemmeCO2-håndtering i et nytt avtaleverk.

Den vanskeligste juridiskenøtten rundt teknologien, har vært knyttet til ansvarsforhold rundt eventuellelekkasjer fra CO2-en som blir lagret i geologiske formasj

oner.

— Avtalen, som skal endeligvedtas av alle partene i FNs klimaforhandlinger, går ut på at vertslandet forlagring av CO2 kan velge om det selv vil ta ansvaret for eventuelleCO2-lekkasjer eller om det er kjøperne av kvoter som skal ta ansvaret, sierFrederic Hauge og Paal Frisvold i Bellona.

Harde forhandlinger

Hauge mener faren for at CO2 skal legge ut av reservoareneer overdrevet, og viser til at ”lekkasjen til atmosfæren er 100 prosent uten karbonfangs- og lagring”.

— Svært mange utviklingsland har en infrastruktur der debrenner kull til kraftproduksjon, og der få andre alternativer eksisterer for åsikre landene økonomisk vekst, sier Frederic Hauge.

Timothy Dixon som har vært med å fremforhandle enigheten påvegne av EU, mener utfallet i Durban er en milepæl i klimaarbeidet.

— Det har vært harde forhandlinger, men denne avgjørelsen girgod beskyttelse for miljøet og skaper lysere utsikter for industrien, sierDixon.

Ifølge Det internasjonale energibyrået må 75 prosent avkarbonfangstprosjektene innen 2050 må komme i utviklingsland.

Avgjørelsen i Durban har ingen økonomisk betydning for densåkalte månelandingen på Mongstad, ettersom det bare er U-land som omfattes avCDM-ordningen.