Grovt sett var det slik NHO i går fremstilte dilemmaet knyttet til våre fremtidige pensjonsutfordringer.

NHO-direktør Siri Bjerke var enig i svært mye av det som har lekket av forslag fra Sigbjørn Johnsens Pensjonskommisjon. LO har på sin side gått sterkt ut mot en rekke av innstramningsforslagene fra kommisjonen.

NHOs viktigste poeng er at det ikke vil være mulig å si nei til både:

  • En fremtidig skatteskjerpelse av dimensjoner.
  • En kraftig innstramming av det offentlige tjenestetilbud.
  • En reduksjon i det fremtidige pensjonsytelsene.

Riktignok er det ti år til eldrebølgen er over oss og vi vil tvinges til å ta et valg. Næringslivet vil først og fremst si ja til å gjøre noe med pensjonsytelsene. For de tror rett og slett ikke at fremtidige generasjoner vil være med på verken en betydelige skatteskjerpelse eller nedbygging av viktige velferdstiltak.

Straffer deltid

NHOs svar er da det samme som pensjonskommisjonen, nemlig å stimulere folk til å stå lenger i yrkeslivet. Det innebærer at de som går av tidlig, jobber deltid eller av annen grunn betaler inn lite i skatt og trygdeavgift til fellesskapet gjennom hele yrkeslivet, blir straffet med minstepensjon eller i hvert fall lave pensjoner.

I likhet med Sigbjørn Johnsen går NHO derfor inn for å basere pensjonsopptjening på hele livsinntekten og ikke et gjennomsnitt av de 20 beste årene, slik ordningen er i dag.

De går videre inn for at pensjonene skal justeres i takt med prisveksten og ikke i takt med lønningene.

NHO vil gi åpning for å gå av med pensjon fra 62 år, men vil belønne de som står frem til de er 67 og redusere utbetalingene til dem som går av tidligere.

Dagens AFP ordning subsidierer de som går av tidlig og må derfor fjernes.

Kutte i tjenestepensjoner

NHO vil også kappe i de offentlige tjenestepensjonene ved å erstatte dagens bruttogaranti med nettoordninger. De vil også fjerne de mange særaldersgrensene innen offentlig virksomhet og erstatte dem med fritak for visse oppgaver. Ansatte bør fortsatt stå til arbeidsgivers disposisjon for annet arbeid.

NHO vil også avvikle statens ventelønnsordning som i praksis gjør det mulig for noen å gå av med full pensjon fra de er 50 år.

Tvungen sparing i fond

NHO vil også innføre et innskuddselement i dent offentlige Folketrygden. Det innebærer at det settes av en viss prosent av ens inntekt hvert år på en individuell konto. Prosentsatsen bør være minst 2,5 prosent slik den er i Sverige. Her skal den enkelte kunne velge å plassere sine penger i ulike fond som opererer med en akseptable risiko og godkjent av myndighetene. Pensjonistene vil dermed være med å bære litt mer av risikoen som eller bæres helt og holdent av de yrkesaktive. NHO legger selvfølgelig også vekt på at dette vil være med på å styrke det norske kapitalmarkedet.

FÅR PROBLEMENE LITT SENERE: Eldrebølgen skyller litt senere inn over Norge enn resten av Europa. De nærmeste årene synker faktisk antall eldre litt, men mellom 2010 og 2020 vil vi for alvor merke effekten. Det kunne NHO-direktør Siri Bjerke opplyse på en pressekonferanse i går. <br/> FOTO: BJØRN SIGURDSØN/SCANPIX