Fra 1. januar 2011 skal røykpakkene etter planen være utstyrt med både bilder og tekst, skriver Aftenposten.no. Høringen er nå avsluttet, og alle høringsinstanser støtter innføringen av bildeadvarsler – med ett unntak.

Advarsler på røykpakkene gir budskapet ekstrem eksponering: Folk som røyker en pakke per dag, ser meldingen over 7000 ganger i året.

Bildeadvarsler er innført i mange land – se eksemplene her.

Studier har vist at bilder øker evnen til å huske teksten som følger med, og at de oftere enn tekstadvarsler blir tatt i betraktning når røykere tar beslutninger om egen røyking, poengterer Statens institutt for rusmiddelforskning i sin høringsuttalelse.

Skremmer unge

– Erfaring fra andre land tyder på at bildeadvarsler er spesielt effektive blant unge. I Canada rapporterer mer enn 90 prosent av spurte ungdommer at denne type advarsler gir dem viktig informasjon om helseeffekter av røyking og bidrar til å gjøre røyking mindre attraktivt, påpeker Folkehelseinstituttet.

Ingenting tyder på at sterke bilder bidrar til å svekke informasjonens troverdighet, mener Folkehelsen.

Men hvor fæle skal bildene være?

Det er ennå ikke avgjort. Helsedirektoratet har bedt 1000 nordmenn hjelpe til med å vurdere en rekke bilder fra et bildebibliotek EU har laget. I dag eller i morgen onsdag vil direktoratet sende sine bildeforslag til Helsedepartementet.

Hard core-røykerne

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer til en viss edruelighet i valget av bilder:

– Det anbefales at bildene fremstår som saklige og kan relateres til den skriftlige advarselen som benyttes.

– Effekten av å benytte bilder som kan virke unødvendig provoserende eller skremmende, bør vurderes. I første omgang vil det nok virke avskrekkende for deler av målgruppen, slik at noen ønsker hjelp til røykeslutt. Imidlertid kan det diskuteres om bildene reelt når «hard core»-røykerne, påpeker fungerende avdelingsdirektør Toril I. Jevne og folkehelserådgiver Jørgen Storebakken i fylkesmannens helse— og sosialavdeling.

Ikke bare pisk

De får følge av kollegene hos fylkesmannen i Hedmark:

– Det er viktig å ta hensyn til at sterke visuelle uttrykk må følges av budskapet om hjelpetiltak ut av nikotinavhengigheten. Det er derfor vesentlig at telefonnummeret til Røyketelefonen, 800 400 85, også påføres tobakksproduktene slik høringsforslaget skisserer, skriver fylkeslege Trond Lutnæs og rådgiver Berit Staff Johnsen.

Også sigarettprodusenten Philip Morris støtter innføringen av bildeadvarsler, men krever saklighet:

– Det er vår oppfatning at bildene alltid skal være relevante og saklige. Satt på spissen motsetter vi oss for eksempel bilder som bakvasker tobakksselskaper og deres ansatte eller er upresise i forhold til helsevirkningene av tobakk.

Industrien protesterer

Den eneste høringsinstansen som protesterer mot de nye skremmebildene, er Tobakksindustriens felleskontor:

– Helserisikoen knyttet til røyking er allerede vel kjent blant voksne, hvorav mange av disse allerede, på bakgrunn av slike opplysninger, har foretatt et informert valg om å røyke, argumenterer forretningsfører Fredrik Agerup.

I Norge røyker 10-12 prosent av 15-åringene daglig eller ukentlig. Blant voksne røyker til sammen 31 prosent daglig eller av og til. Andelen røykere er på vei nedover.

Om lag 90 prosent av lungekrefttilfellene i Norge kunne vært unngått dersom ingen røkte. Røyking øker også risikoen for kreft i munnhule, strupe, svelg, spiserør, urinblære, nyre og bukspyttkjertel, ifølge Folkehelseinstituttet.

Er sterkere advarsler veien å gå? Diskuter saken her.

Scanpix