Dersom en kommune bestemmer seg for å innføre eiendomsskatt, kan den gjelde i hele kommunen, både for vanlige boligeiendommer og fritidseiendommer. Innføring av eiendomsskatt bare for hytter blir ikke mulig uten at man også skattlegger fastboende. Driftsdelen av jord— og skogbrukseiendom vil være fritatt for eiendomsskatt.

Ifølge den nye lovteksten har kommunene tre valg. De kan velge om de vil skrive ut eiendomsskatt bare i «bymessige områder» som i dag, for det som kalles verk og bruk som i dag eller om de vil skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Mer rettferdig

— Det er en viktig endring at eiendomsskatten kan gjelde i hele kommunen. Dagens ordning med skattlegging bare i bymessige områder, stammer fra den tiden da det var knyttet goder til det å bo i slike områder. Nå er dette i stor grad endret. Det er urettferdig at en som bor i en liten leilighet midt i byen, skal betale skatt, mens en som har en stor eiendom utenfor sentrum slipper, sa finansminister Kristin Halvorsen (SV).

En annen årsak til lovendringen er at «område utbygd på byvis» ikke er nærmere presisert i dagens lov eller i forarbeidene til loven. Dette har ført til uklarheter og til uenighet og rettssaker mellom kommuner og skattytere.

Ny taksering

De nye reglene vil gjelde fra skatteåret 2007. Dette betyr at kommuner som ønsker å skrive ut eiendomsskatt, må taksere de skattepliktige eiendommene selv om det er mindre enn ti år siden forrige taksering. Kommuner som ønsker det, kan imidlertid bruke gjeldende takster på eiendommer som er skattlagt i dag.

Eiendomsskatten kan være på minst 2 promille og maksimum 7 promille av takstverdien. Det første året en kommune skriver ut eiendomsskatt, kan ikke skatten være høyere enn 2 promille.

Høyre vil arbeide for at eiendomsskatten trappes ned og helst avvikles, mens Fremskrittspartiet ikke vil ha denne skatten.