Mennesker i hele landet må vente fra to måneder til to år på viktig tarmundersøkelse. De fleste sykehus har en ventetid på mer enn tre måneder, skriver Aftenposten.

Ved Ahus er ventetiden på nesten to år.

Overlege Thomas de Lange i Kreftregisteret mener prognosen kan forverres hvis det er mistanke om tykktarmskreft og pasienten først får kreftdiagnosen etter å ha ventet ett år på undersøkelse.

Oppdaget kreft ved tilfeldighet

Den spreke 74-åringen fra Asker fikk diagnosen tarmkreft etter at han deltok i en screeningundersøkelse i februar i fjor.

— Jeg sendte inn en avføringsprøve, og det ble oppdaget blod. Jeg ble raskt innkalt til koloskopi. Der fant de en ganske stor kreftsvulst i endetarmen som ble fjernet med en gang. Det ble konstatert kreft på et tidlig stadium, forteller Kleivi, som tilhører Vestre Viken helseforetak.

Han hadde ikke hatt noen symptomer, og ble svært overrasket. - Men samtidig beroliget, fordi kreften ble oppdaget så raskt.

Kleivi er fulgt opp med røntgenundersøkelser, og fikk beskjed om at han skulle ha ny koloskopi ett år etter at svulsten ble fjernet. Men han hørte ikke noe fra sykehuset der kontrollen skulle utføres.

Tre måneder etter at han skulle vært til kontroll, tok han selv kontakt med sykehuset. Der fikk han beskjed om at det ikke var noen ledige timer, og at han kunne ringe tilbake om tre måneder igjen.

Maste seg til time

— Jeg syntes ikke dette var holdbart, og maste meg til time i slutten av juni, sier Kleivi. Han var ikke veldig engstelig. Men samtidig ville han være sikker på at kreften ikke var kommet tilbake.

— Mange som er i en slik situasjon blir nok urolige over den lange ventetiden, og når man er inne i et kreftforløp skal det ikke være slik at man må ta initiativ selv.

Avdelingssjef på medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Niels Kristian Thybo beklager at Wilhelm Kleivi måtte vente så lenge på koloskopi.

— Dessverre er det for dårlig spesialistkapasitet ikke bare ved Bærums sykehus, men i i hele landet. Vi har prioritert pasienter som akutt må utredes for kreft. Noen av de pasienter som venter på kontroller må derfor utsettes. Dette er vi smertelig klar over. Vi fører nøye kontroll med ventelistene og har ventetid på tre til seks måneder på slike kontroller.

Thomas de Lange ved Kreftregisteret sier at fastlegen henviser til koloskopi (kikkertundersøkelse i tarm) hvis de mener pasienten har symptomer som gir mistanke om sykdom i tykktarmen.

Wilhelm Kleivi (74) synes ikke det var holdbart å måtte vente flere måneder lenger enn han skulle på kreftkontroll.
Stein J Bjørge

— Henvisningen mottas av spesialist i fordøyelsessykdommer på det lokale sykehuset. Opplysningen i henvisningene gir grunnlag for hvordan pasientene prioriteres på ventelisten. Hvis det er stor mistanke om alvorlig sykdom, vil pasienten få time innen én til to uker, men hvis mistanken er minimal, vil ventetiden kunne bli svært lang.

Få spesialister i Akershus

Ventetiden varierer mye mellom sykehusene ifølge Fritt sykehusvalg . Helgelandssykehuset har kortest ventetid med seks uker, mens man ved Ahus må vente 100 uker.

Avdelingssjef Jill Skøyum Rugås for Avdeling for fordøyelse ved Ahus sier den lange ventetiden skyldes at pågangen er større enn muligheten de har til å behandle.

— Når det for eksempel gjelder pasienter med mistanke om kreftsykdom som må ta koloskopi, så behandles disse selvsagt innenfor gjeldende retningslinjer for når behandling skal igangsettes. For disse pasientene er det ingen ventetid. Men det er et stort flertall av pasienter som henvises til koloskopi hvor det ikke er mistanke om kreft, men andre lidelser i tarmen, sier avdelingssjef Rugås. Hun sier ventetiden på 100 uker gjelder færre enn ti pasienter.

— Vi har et prosjekt med gastrokirurgisk avdeling på Ahus i samarbeid med Helse Sør-Øst og med bistand fra Sykehuspartner for å ta tak i utfordringen med disse ventelistene. Vi har stor tro på at vi fort vil se resultater av dette arbeidet, og kortere ventelister, sier Rugås.

- Burde vært dobbelt så mange

Thomas de Lange forklarer dette blant annet med at det er få spesialister i Akershus, og dette er ikke kompensert med et høyt antall i Oslo.

— Hvis vi regner at det bør være fire spesialister pr. 100.000 innbyggere, skulle det på Ahus vært til sammen 28 spesialister. De har bare 14.

Overlegen beroliger pasientene med at det ikke finnes vitenskapelige studier som har kunnet vise at ventetid påvirker prognosen. - Det er imidlertid vanskelig å tro at prognosen ikke forverres hvis en pasient med liten mistanke om tykktarmskreft likevel viser seg å ha kreft, etter å ha ventet ett år på undersøkelse.

- Bør de offentlige sykehusene sende pasienter i kø til det private?

— Det gjøres allerede i dag i stor utstrekning. Dessverre fører dette til en ond sirkel, fordi det er avdelingen som sender pasientene til de private som må betale for undersøkelsene. De får derfor mindre ressurser til å gjennomføre undersøkelsene selv, og vanskelige behandlinger blir sendt tilbake til det offentlige.

Kreftforeningen: - Uakseptabelt

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener det er uakseptabelt - og i de fleste tilfeller uforsvarlig - med så lang ventetid.

— Det vil alltid være en belastning å vente lenge. Selv en liten mistanke om kreft kan føre til stor usikkerhet og belastning for den enkelte.

Det vil alltid være en belastning å vente så lenge på å få undersøkt noe som kan være kreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.
Kreftforeningen

Ryel forteller at Kreftforeningen ofte får telefoner fra engstelige personer som savner informasjon, blant annet om betydningen av lang ventetid.— De er naturlig nok redde for at dette gir dårligere resultat av behandlingen. Man må ikke glemme at tarmkreft er den nest mest dødelige kreftformen i Norge, med tre dødsfall hver eneste dag, sier hun.

I følge Ryel er tarmkreft en av de kreftformene hvor «pakkeløp» skal være på plass januar 2015.

— Det må fremgå tydelige tidsangivelser, både for diagnostisering og behandlingsoppstart.

Halvparten møter til tarmscreening

I Østfold, Asker og Bærum og deler av Buskerud møter halvparten av de inviterte til den store pilotstudien som skal kartlegge forstadier til kreft.

Rundt 20.000 mennesker er hittil invitert til kikkertundersøkelse av tarmen, 10.000 har møtt opp. Av de 34 000 som er spurt om å ta avføringsprøver for å få testet dem for blod, har 58 prosent sendt inn prøvesvar.

— Vi hadde håpet på en større oppslutning på kikkertundersøkelsene, men det er som forventet, sier Thomas de Lange ved Kreftregisteret, som leder studien.

I den store, norske NORCCAP-studien som Aftenposten omtalte i forrige uke var deltagelsen på 60 prosent. Studien ble publisert idet amerikanske tidsskriftet JAMA.

Kikkertundersøkelsene foregår på sykehusene i Moss og i Bærum. Totalt blir 140.000 mennesker invitert til å bli undersøkt med en av de to screeningmetodene. Det utgjør ti prosent av nordmenn mellom 50 og 74 år.

- Må bruke tid

Deltagerne får brev i posten. - Vi kunne valgt en innkallelse via fastlegen, noe som kanskje ville påvirket oppmøteprosenten, sier de Lange.

– Generelt er andelen som takker ja til å være med på slike masseundersøkelser på vei ned.

Screeningen pågår til 2018, og det tar ti år før resultatene er klare.

— Vi må bruke tid på å dette. Det er så ressurskrevende å sette i gang screening av hele befolkningen at vi må være helt sikre på hvilken metode som gir best effekt for norske forhold. Et nasjonalt program må rulles ut regionvis i form av sammenlignende undersøkelser, sier de Lange.

2208WEBnysykehus-rC2mrMbx9c.jpg