Det blir ingen streik verken i stat eller kommune, etter at partene kom til enighet mandag morgen.

I kommunal sektor har partene kommet til en løsning med en ramme på 3,3 prosent. I denne rammen ligger noe ekstra tillegg til lærerne, blant annet for å kompensere noe for mindrelønnsutvikling.

Det er også enighet om en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Den innebærer at lærerne skal være til stede på skolen 7,5 timer per dag i skoleåret.

7,5 timer på skolen

Lærerne skal undervise samme antall timer som i dag og de samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor samme årsverk som i dag. De skal bruke mer av tiden sin på oppgaver de selv mener er til beste for elevene. Der de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende, skal lærerne bruke mer av arbeidstiden sin på skolen.

– Denne tiden skal skjermes, slik at det blir mer tid til lærernes for— og etterarbeid og til samarbeid, understreker Unios forhandlingsleder Ragnhild Lied.

Arbeidsårets lengde skal forhandles lokalt med utgangspunkt i elevenes skoleår slik det er i dag, sier Lied og legger klar vekt på det skal forhandles.

Komplisert

– Dette har utvilsomt vært av de mest kompliserte forhandlinger jeg har deltatt i gjennom de 20 årene jeg har vært med på dette. I tillegg til ny hovedtariffavtale, som vanligvis pleier å være mer enn vanskelig nok, har vi forhandlet både om ny hovedavtale, nytt lønnssystem og ny arbeidstidsavtale med lærerne. Derfor er jeg særdeles glad for at vi er kommet i mål uten konflikt, sier Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i kommunesektorens organisasjon KS.

Sundnes er minst fornøyd med det de er kommet fram til når det gjelder lærernes arbeidstid.

– Men vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det aller viktigste å få på plass, var mer daglig tilstedeværelse på skolen. Det har vi fått gjennomslag for, og det er vi godt fornøyd med. Dette gir arbeidsgiver en nødvendig forutsigbarhet til å kunne planlegge for samarbeid og skoleutvikling. Vi er sikre på at dette vil bidra til en god utvikling i norsk skole, sier Sundnes.

Konstruktiv prosess

Han berømmer forhandlerne for å ha vist tydelig vilje til å unngå en konflikt. Han gir også ros til mekler Reidun Wallevik for å ha loset partene gjennom meklingen på en ryddig og profesjonell måte.

– Det har vært tøffe og seige forhandlinger, men vi har hele tiden hatt en god og konstruktiv prosess, som vi tok med oss inn i meklingen. Jeg tror alle til slutt var innforstått med at meklerens forslag var så langt det var mulig å strekke seg for alle parter, sier Sundnes.