Olje og energiminister, Einar Steensnæs (KrF), anslo varigheten av oljeproduksjonen til "minst 50 år" og for gassproduksjonen i "over 100 år".

Dette anslaget bygde han på tall fra Oljemeldingen som viser at 60 prosent av de totale oljereservene ennå ikke er produsert. På spørsmål bekreftet Steensnæs at departementet da la til grunn at man ville lykkes med å utvinne om lag halvparten av de totale oljeressursene som ennå ikke er produsert.

Med andre ord vil det være like stort kvantum igjen etter 2050 som det man lykkes i å ta ut fram til da. Skulle teknologiske nyvinninger gjøre det mulig å presse utvinningsgraden stadig høyere, vil det enten øke lengden på produksjonsperioden eller det kan bli tatt ut mer gjennom store deler av dette hundreåret.

44 prosent

Utvinningsgraden på norsk sokkel har økt jevnt og sikkert. Den er i dag på 44 prosent, men myndighetene og industrien har et felles mål om å øke utvinningsgraden til 50 prosent.

De siste årene har den gjennomsnittlige forventede utvinningsgrad stått stille. Tidligere år ble den jevnlig justert oppover. Olje— og energiministeren forsikret under en pressekonferanse at regjeringen ønsket å satse mer på forskning og utvikling fordi det er et nødvendig grunnlag for å heve utvinningsprosenten.

— For å forhindre at verdifulle ressurser etterlates i undergrunnen må en være villig til å vurdere et bredt spekter av effektiviseringstiltak, sa Steensnæs.

I meldingens kapittel seks er det lagt fram en liste med i alt åtte tiltak for å bedre utvinningsgraden.

Underlig lys

De faktiske tall for oljevirksomheten setter frykten for hva som skal skje "når oljeeventyret tar slutt" i et litt underlig lys. Når dagens konfirmanter er blitt pensjonister vil det fortsatt bli pumpet store mengder olje og gass på norsk sokkel.

— Selv i felt med lang produksjonshistorie er det i dag betydelige gjenværende utvinnbare reserver, går det fram av de beregninger som er gjort. Det er særlig i de aller største feltene det kan produseres betydelige ekstra volumer.

I dag utgjør petroleumssektoren 23 prosent av brutto nasjonalprodukt. Hele 32 prosent av statens inntekter kommer fra denne del av økonomien. 45 prosent av norsk eksport er olje og oljeprodukter og 22 prosent av våre samlede investeringer er oljerelaterte.

(NTB)