Det er Datatilsynet som har presset Statistisk sentralbyrå (SSB) til å fjerne alle opplysninger om en barnevernssak fra 1993. Den grunnløse saken har vært en stor belastning for faren, Oslo-mannen Åge Henriksen. Ubegrunnet Hans to barn ble registrert av barnevernet etter mistanke om seksuelle overgrep. Mistanken viste seg å være fullstendig ubegrunnet, og all informasjon om de to barna fjernes nå fra SSBs database.Avgjørelsen er oppsiktsvekkende, og kan føre til flere henvendelser fra enkeltpersoner som mener seg feilregistrert av offentlige myndigheter.BT skrev mandag at både sosialkontor og barneverntjenesten rutinemessig sender taushetsbelagte personopplysninger til Statistisk sentralbyrå — uten at klientene får vite om det. - Meningsløst å rette Nå kan SSB bli nødt til å korrigere eller slette gal informasjon i de mange tusen sakene som strømmer inn fra offentlige kontor over hele landet.Fagdirektør Johan-Kristian Tønder i SSB ønsker overhodet ikke å kommentere problemstillingen. Men dokumenter BT har fått tilgang til, viser at det er sterk motstand i byrået mot å endre eller slette personopplysninger. Byrået mener at ingen har krav på å få rettet feil opplysninger - selv om det dreier seg svært personlige forhold som seksuelle overgrep eller rusproblemer. "Ubetydelige" Det vises til at enkelte mindre saksfeil blir ubetydelige i den store sammenhengen. Dessuten mener SSB det blir meningsløst å gi enkeltpersoner krav på å kunne rette opplysninger, så lenge de ikke kan få vite hva registrene faktisk inneholder.Datatilsynet slår på sin side fast at SSB plikter å rette gal informasjon uansett om noen krever dette eller ikke.- Vi mener at SSB har denne plikten selv om registreringen ikke får noen praktiske konsekvenser for den enkelte, sier rådgiver Carsten Rapp i Datatilsynet. Personvernombud - SSB er et av våre satsingsområder i år. Vi stiller spørsmål ved om hensynet til en god statistikk bør gå foran hensynet til personvern på en rekke områder, sier Rapp.Datatilsynet ber nå om at det blir opprettet et eget personvernombud for SSB.- Vi mener det kan være nyttig for alle som oppbevarer store mengder personopplysninger som kan sammenkobles. Det gjelder særlig SSB, som er unntatt fra en rekke lovbestemmelser, blant annet når det gjelder retten til innsyn, sier Rapp.