VIDAR YSTAD

Opplysningar som Overvakingspolitiet har registrert om ein tilsett ved Norsk Undervannsinstitutt, gjer at komiteen nå stiller nye spørsmål til arbeids— og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Av ein rapport i Overvakingspolitiet, som vart skreven 7. desember 1976, framgår det at:

  • Det ikkje ligge føre eit offentleg utdanningstilbod eller sertifiseringsordning for djupdykkarar i Noreg.
  • At det heller ikkje ligg føre eit utdanningstilbod for helsepersonell på område som krev behandling under trykk.
  • At det heller ikkje er nokon beredskap for ilandføring av dykkarar som opererer innan djupdykking i Noreg.

På dette grunnlaget blir det i POT-rapporten konkludert med at det «skulle således være litt argumentasjonsstoff i jakten etter beviser for «kapitalens undertrykkelse».

Kontrollkomiteen vil på denne bakgrunnen ha svar på om desse opplysningane er i samsvar med vurderingane av at staten ikkje hadde eit ansvar for dei farane pionerdykkarane vart utsett for. Komiteen stiller også fleire andre spørsmål til statsråden.

— Etter mitt syn vart pionerdykkarane i Nordsjøen brukt som prøvekaninar slik at Noreg kunne ta opp rikdomen frå havet. Dei måtte betale med liv og helse, seier leiaren i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ågot Valle, (SV) til Bergens Tidende.

Mange av dykkarane er anten døde i altfor tidleg alder, eller dei har store skader.

— Granskingsutvalet som granska ansvarsforholda omkring forholda for dykkarane, Lossius-utvalet, kom til at om staten ikkje hadde direkte ansvar - så burde staten oppføre seg som om staten hadde eit ansvar, seier Valle.

— Det er eg samd i. Dei nye opplysningane tyder på at staten må ha hatt mykje meir kunnskap og dermed meir ansvar enn det vi hittil er blitt kjend med. Nå ventar vi spent på kva regjeringa vil svare, seier Valle.