I Stortinget onsdag ble Fremskrittspartiets stående alene om å innføre et prinsipp om kollektiv straff.

Frp begrunnet forslaget med at gjengkriminalitet er et voksende problem, og at den unnfallenheten som er vist fra myndighetenes side nå krever at det blir satt i verk hardere tiltak.

Partiformann Carl I. Hagen sa i debatten en ordning med mulighet for kollektiv straff vil øke risikoen for å være med i gjenger hvor medlemmene begår kriminelle og straffbare handlinger.

Flertallet avviste forslaget, selv om det var enig med Hagen i at det er viktig å finne tiltak for å bekjempe kriminelle gjenger. Blant annet pekte flertallet på at fengslene bør prioritere gjengmedlemmer som står i soningskø for å hindre kriminelle handlinger mellom dom og soning.

Stortingsflertallet mente også at det bør vurderes om strafferammen for å bære kniv på offentlig sted bør økes.

Likevel konkluderte flertallet med at Frps forslag bryter med prinsippet om at medvirkning til straffbare handlinger kan straffes, men at hver deltaker skal vurderes individuelt og ikke tilfeldig rammes av prinsippet "en for alle – alle for en".

NTB