I et svarbrev til Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité konkluderer statsråden med at loven om Statens petroleumsfond ikke kan anvendes fordi et utbetaling fra petroleumsforsikringsfondet krever et rettslig ansvar på bakgrunn av statens direkte økonomiske engasjement.

På bakgrunn av granskingskommisjonens rapport i forbindelse med dykkerulykkene i pionertiden i Nordsjøen, mener Arbeids- og administrasjonsdepartementet at det ikke er grunnlag for å fastslå et arbeidsgiveransvar fra staten.

Kontrollkomiteen ønsket en vurdering fra statsråd Norman om mulighetene for utbetaling av nordsjødykkere med hjemmel i loven Statens petroleumsforsikringsfond.

Ifølge brevet fra Norman betyr ikke dette at dykkerne ikke vil få erstatning.

— I stortingsmeldingen om gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen som regjeringen legger fram før sommerferien, legges det opp til en kompensasjonsordning basert på rimelighetshensyn og på et politisk grunnlag, skriver Norman.

(NTB)